LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việ Nam

Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam tại Luật Minh Gia thuộc nhóm dịch vụ đầu tư nước ngoài. Dịch vụ lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài được Luật sư tư vấn, hướng dẫn thủ tục thành lập và các vấn đề liên quan như sau:

1. Điều kiện để thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

- Là thương nhân được pháp luật nước nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;

- Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Giấy phép thành lập Chi nhánh tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài trong trường hợp pháp luật nước ngoài có quy định thời hạn Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài.

>> Tư vấn thành lập chi nhánh, gọi: 0984.522.557

2. Dịch vụ tư vấn thành lập chi nhánh cho thương nhận nước ngoài

Luật sư tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bao gồm tư vấn về điều kiện lập, tên, người đứng đầu chi nhánh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Giai đoạn 1: Tiếp nhận thông tin, yêu cầu Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Luật Minh Gia tiếp nhận thông thành lập chi nhánh công ty nước ngoài từ khác hàng theo các hình thức sau đây:

- Cung cấp thông tin thành lập văn phòng đại diện nước ngoài trực tiếp tại văn phòng công ty hoặc trụ sở khách hàng;

- Cung cấp thông tin, yêu cầu Dịch vụ tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài qua Email, fax, chuyển phát theo đường bưu điện;

- Cung cấp và tiếp nhận thông tin tư vấn luật doanh nghiệp thông qua tổng đài luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến.

Giai đoạn 2. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt nam

Sau khi tiếp nhận và phân tích thông tin trên yêu cầu của khách hàng, luật sư sẽ thực hiện tư vấn các vấn đề:

- Tư vấn lựa chọn địa điểm mở chi nhánh và các quy định của pháp luật đối với chi nhánh của công ty nước ngoài (điều kiện thành lập, điều kiện người đứng đầu, ngành nghề…); 

- Tư vấn lựa chọn tên chi nhánh: (Lựa chọn và tra cứu tên chi nhánh);

- Luật sư tư vấn và phân tích quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề kinh doanh (phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp và quy định của pháp luật);

- Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến người đứng đầu chi nhánh (phù hợp với quy định của pháp luật);

- Hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản, quyết định về việc thành lập chi nhánh, Thông báo lập chi nhánh, Giấy ủy quyền thành lập chi nhánh và các giấy tờ khác có liên quan.

- Tư vấn và đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến vấn đề thành lập chi nhánh tại Việt Nam, cụ thể:

+ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận.

+ Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

+ Bản sao Điều lệ hoạt động của thương nhân đối với thương nhân nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

Giai đoạn 3: Thực hiện công việc theo ủy quyền nhằm xin cấp phép hoạt động chi nhánh cho thương nhân nước ngoài

Sau khi hoàn thiện các công việc tại các bước trên đây và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Luật Minh Gia tiến hành:

- Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam;

- Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đăng ký đã nộp và nhận hoạt động chi nhánh tại cơ quan có thẩm quyền;

- Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu văn phòng đại diện tại Cơ quan có thẩm quyền;

- Tiến hành thủ tục khác liên quan.

Giai đoạn 4. Thực hiện bàn giao, thanh lý hợp đồng và Tư vấn hỗ trợ công ty sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

>> Nhận báo giá thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, gọi: 0984.522.557

3. Quy định về việc thành lập chi nhánh của công ty nước ngoài

3.1. Điều kiện chung về hồ sơ cấp Giấy phép thành lập của Chi nhánh

Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt; bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.2. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh

- Không đáp ứng được các quy định tại mục 1 nêu trên.

- Thương nhân nước ngoài chỉ kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Thương nhân nước ngoài đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh trong thời gian 02 năm, kể từ ngày bị thu hồi Giấy phép thành lập tại Việt Nam.

- Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Chi nhánh gây phương hại đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và sức khoẻ của nhân dân, làm huỷ hoại tài nguyên, phá huỷ môi trường.

- Nộp hồ sơ không hợp lệ và không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

3.3. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép

Bộ Thương mại là cơ quan cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài. 

3.4. Thời hạn cấp Giấy phép

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoàn thành việc thẩm định và cấp cho thương nhân nước ngoài Giấy phép thành lập Chi nhánh và gửi bản sao Giấy phép tới Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Thương mại, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở;

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan cấp Giấy phép phải thông báo bằng văn bản để thương nhân nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

- Ngay sau khi hết thời hạn nêu trên mà không cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh, Bộ Thương mại phải thông báo băng văn bản cho thương nhân nước ngoài về lý do không cấp giấy phép;

3.5. Thông báo hoạt động

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép Chi nhánh phải đăng báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp về những nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở của Chi nhánh;

- Tên, địa chỉ trụ sở của thương nhân nước ngoài;

- Người đứng đầu Chi nhánh;

- Số, ngày cấp, thời hạn của Giấy phép thành lập Chi nhánh, cơ quan cấp;

- Nội dung hoạt động của Chi nhánh.

Trong thời hạn quy định trên, Chi nhánh phải chính thức hoạt động và thông báo cho Bộ Thương mại và Sở Thương mại nơi Chi nhánh đặt trụ sở về việc mở cửa hoạt động tại trụ sở đã đăng ký.

3.6. Nội dung hoạt động của Chi nhánh

- Chi nhánh được tiến hành các hoạt động ghi trong Giấy phép thành lập và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Trường hợp Chi nhánh hoạt động trong các lĩnh vực mà pháp luật quy định phải có điều kiện thì Chi nhánh chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định

- Điều kiện hoạt động kinh doanh là yêu cầu mà Chi nhánh phải có hoặc phải thực hiện khi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể, được thể hiện bằng Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, chứng nhận bảo hiểm nghề nghiệp, yêu cầu về vốn pháp định hoặc yêu cầu khác được quy định theo pháp luật về doanh nghiệp.

 3.7. Mở tài khoản chi nhánh

- Chi nhánh được mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh;

- Trong trường hợp đặc biệt, Chi nhánh được mở tài khoản tại Ngân hàng ở nước ngoài sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận. Chi nhánh có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tình hình sử dụng tài khoản mở ở nước ngoài.

- Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của Chi nhánh thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3.8. Quyền và nghĩa vụ của Chi nhánh và người đứng đầu Chi nhánh

Chi nhánh, người đứng đầu Chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Thương mại và các quy định sau:

- Chi nhánh không được thực hiện chức năng đại diện cho thương nhân khác, không được cho thuê lại trụ sở Chi nhánh.

- Người đứng đầu Chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện của cùng thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

+ Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh của một thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam.

3.9. Nghĩa vụ của thương nhân nước ngoài đối với Chi nhánh

- Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Chi nhánh của mình tại Việt Nam;

- Người đứng đầu Chi nhánh phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình và của Chi nhánh theo pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền;

- Ít nhất là 15 ngày trước khi Chi nhánh chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, Chi nhánh có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật;

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán xong các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

>> Liên hệ để yêu cầu tư vấn thành lập chi nhánh

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ luật sư