Tìm hiểu Kiến thức pháp luật Lao động

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Lao động Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực Lao động - Bảo hiểm - Thuế như quy định về Hợp đồng lao động, xử lý kỷ luật, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, pháp luật Thuế và các vấn đề liên quan cho mọi đối tượng.
 
Trường hợp người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo

Trường hợp người lao động không phải bồi thường chi phí đào tạo

Việc người sử dụng lao động bỏ kinh phí để đào tạo người lao động thì người lao động phải có có trách nhiệm trở lại làm việc cho người sử dụng lao động trong một thời gian nhất định do hai bên thoả thuận. Trường hợp người lao động tự ý bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường chi phí đào tạo, trừ trường hợp sau:

Chi tiết >>

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định

Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Tiền lương tiền công tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

Tiền lương tiền công tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Phương thức đóng bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Phương thức đóng bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Thẻ bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật

Thẻ bảo hiểm y tế được quy định tại Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm và các vấn đề khác liên quan, như sau:

Chi tiết >>

Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Quyền và trách nhiệm của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Quyền và trách của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được quy định và hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp, điều kiện cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động được hướng dẫn và quy định cụ thể về điều kiện áp dụng, thời gian và các quy định khác như sau:

Chi tiết >>

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động được thể hiện và hướng dẫn cụ thể về điều kiện, thời gian báo trước và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động bao gồm các trường hợp cụ thể theo hợp đồng lao động, theo thỏa thuận và các nội dung khác, được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh gồm thông tin về công ty, thông tin về bộ phận kinh doanh, nội dung và lý do bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng kinh doanh, thời gian và hiệu lực thi hành như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng hành chính bao gồm thông tin về đơn vị làm việc, nội dung bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng hành chính, thời gian và hiệu lực thi hành, các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm

Vấn đề trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm và Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động được quy định cụ thể tại Luật Lao động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Hình thức xử lý kỷ luật sa thải: Quy định và áp dụng

Quy định và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải được thể hiện cụ thể tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Xử lý kỷ luật sa thải - Những điểm cần lưu ý khi áp dụng xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật sa thải - Những điểm cần lưu ý khi áp dụng xử lý kỷ luật lao động

Xử lý kỷ luật sa thải và những điểm cần lưu ý khi áp dụng hình thức xử lý kỷ luật lao động được hướng dẫn và quy định như sau:

Chi tiết >>

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Quy định về giao kết hợp đồng lao động

Giao kết hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 về nội dung, hình thực của hợp đồng lao động, nguyên tắc và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng và các quy định khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định pháp luật về Thử việc

Quy định pháp luật về Thử việc

Thử việc được quy định cụ thể về thỏa thuận việc làm thử, thời gian thử việc, tiền lương trong thời gian thử việc, kết thúc thử việc và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết >>

Các loại hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động

Các loại hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động

Loại hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn giao kết tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung hợp đồng lao động

Nội dung Hợp đồng lao động được quy định và hướng dẫn giao kết tại Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012, nội dung cụ thể của biểu mẫu như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>