Tìm hiểu Kiến thức Pháp luật Hình sự

Tại chuyên mục Kiến thức pháp luật Hình sự Luật Minh Gia tư vấn và phổ biến kiến thức pháp luật trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự như quy định về tội phạm, khung hình phạt, các loại mẫu đơn, hồ sơ khởi kiện, kháng cáo, kháng nghị cho mọi đối tượng.
 
Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử

Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử được quy định, hướng dẫn tại Điều 286 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ theo Luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ theo Luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ được quy định, hướng dẫn tại Điều 272 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt theo Luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt được quy định, hướng dẫn tại Điều 267 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội đua xe trái phép theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội đua xe trái phép theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội đua xe trái phép được quy định, hướng dẫn tại Điều 266 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội tổ chức đua xe trái phép theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội tổ chức đua xe trái phép được quy định, hướng dẫn tại Điều 265 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ được quy định, hướng dẫn tại Điều 264 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội cản trở giao thông đường bộ theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội cản trở giao thông đường bộ được quy định, hướng dẫn tại Điều 261 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định, hướng dẫn tại Điều 260 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội cưỡng bức, tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tội cưỡng bức, tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy

Tội cưỡng bức, tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 257, điều 258 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự 2015

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ luật hình sự 2015

Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 255 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội sản xuất trái phép chất ma túy theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội sản xuất trái phép chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 248 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy

Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy được quy định, hướng dẫn tại Điều 247 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại được quy định, hướng dẫn tại Điều 246 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm

Tội vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm được quy định, hướng dẫn tại Điều 244 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội huỷ hoại rừng theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại rừng theo quy định tại Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại rừng được quy định, hướng dẫn tại Điều 243 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản theo Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản theo Bộ luật hình sự 2015

Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản được quy định, hướng dẫn tại Điều 242 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật được quy định, hướng dẫn tại Điều 241 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Bộ luật hình sự 2015

Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người được quy định, hướng dẫn tại Điều 240 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo Bộ luật hình sự 2015

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam theo Bộ luật hình sự 2015

Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam được quy định, hướng dẫn tại Điều 239 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại theo Bộ luật hình sự 2015

Tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại được quy định, hướng dẫn tại Điều 236 Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

Chi tiết >>