Nguyễn Kim Quý

Viên chức công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có được hưởng đồng thời phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm?

Luật sư tư vấn về điều kiện hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm đối với giáo viên công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đủ điều kiện hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp lâu năm thì có được hưởng đồng thời?

Nội dung tư vấn: Tôi là giáo viên dạy từ 11/2002 đến nay ở 1 trường. Năm 2002 đến 12/2008 trường tôi thuộc xã vùng 3 (vùng kinh tế đặc biệt khó khăn). Từ năm 2002 đến hết 2005 tôi không được hưởng với phụ cấp thu hút theo nghị định 35 cấp trên giải thích là người vùng 3 dạy ở trường vùng 3 là không được hưởng, đến năm 2006 có nghị định 61 bổ sung nên tôi được thu hút đến hết tháng 12/2008 là 29 tháng là xã nơi tôi dạy học bị cắt vùng 3 nên không được hưởng nữa đến tháng 4/2017 xã nơi tôi đang dạy học lại tái lại vùng 3 nên theo nghi định 116 về chính sách nhà giáo tôi được hưởng thêm 31 tháng nữa hiện vẫn đang hưởng 70% thu hút. Vậy tôi xin hỏi văn phòng luật sư sư là tôi có được hưởng 0,5% phụ cấp thâm niên không ? Vì theo nghị định 116 thì công tác từ đủ 5 năm ở vùng 3 (vùng kinh tế đặc biệt khó khăn) thì được hưởng 0,5% phụ cấp thâm niên. Hiện giờ tôi không được hưởng 0,5% thâm niên kế toán họ nói là không được hưởng đồng thời 70% thu hút và 0,5% thâm niên cùng một lúc nếu như không được hưởng thì theo công văn nào? Xin luật sư tư vấn giúp tôi với, xin chân thành cảm ơn!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Bạn đang là giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và đang được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Điều 5 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về phụ cấp lâu năm như sau:

“Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.”

Điều 2 Nghị định này quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp lâu năm như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.”

Bạn là viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm thì bạn sẽ được hưởng mức phụ cấp 0,5 so với mức lương tối thiểu chung. Thời gian tính đủ 5 năm (60 tháng) được tính bằng thời gian làm việc thực tế của bạn tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian này được quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2011/BNV-BTC như sau:

“2. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này là tổng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn), bao gồm:

a) Thời gian làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Thời gian làm việc trong quân đội nhân dân và công an nhân dân.”

Như vậy, khoảng thời gian bạn công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để tính điều kiện hưởng phụ cấp lâu năm khi cộng dồn là khoảng thời gian đủ 5 năm có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu đã đủ 5 năm thì bạn đủ điều kiện để hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Phụ cấp lâu năm được áp dụng đối với viên chức đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ năm năm trở lên trong khi phụ cấp thu hút đối với viên chức công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn thì được hưởng không quá 5 năm theo quy định tại Điều 4 Nghị định 116/2010/NĐ-CP:

“Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.”

Như vậy, nếu bạn có khoảng thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội trong đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm trở lên thì bạn sẽ đủ điều kiện được hưởng phụ cấp lâu năm theo quy định của pháp luật. Việc bạn đang được hưởng phụ cấp thu hút không phải là căn cứ để bạn không được hưởng phụ cấp lâu năm nên nếu bạn đủ điều kiện thì bạn sẽ được hưởng cả hai loại phụ cấp này.

Trân trọng.

Phòng tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí