Nguyễn Thị Hoài Thơ

Tư vấn về mức phụ cấp của cán bộ công đoàn cơ sở?

Cho tôi hỏi: 1Từ tháng 4 năm 2012 tôi được đại hội công đoàn bầu làm phó chủ tịch công đoàn Công ty với số đoàn viên công đoàn hơn 400 đoàn viên CĐ. Nhưng sau khi chuyên công tác từ đơn vị sản xuất về làm Phó chủ tịch Công đoàn kiêm nhiệm tại Phòng thì Công ty đã giảm hệ số điểm phức tạp của tôi từ 37 điểm xuống còn 35 điểm (có nghĩa là mỗi tháng tôi bị giảm tiền lương là 500 nghìn đồng) vậy có đúng không? hệ số điểm phức tạp của Phó chủ tịch công đoàn 35 điểm không bằng một kỹ sư thưởng của các

2. Chế độ Phụ cấp của cán bộ công đoàn kiêm nhiệm mỗi tháng tôi được 200.000 đồng ngoài ra không có tiền điện thoại để hoạt động hàng tháng; mà hàng tháng tôi phải sự dụng điện thoại cá nhân tháng nào cũng từ 300 - 400 nghìn đồng để giải quyết công việc của bộ máy công đoàn. bên cạnh đó chỉ cần làm tổ trưởng nghiệp vụ sản xuất hàng thàng đượch hỗ trợ tiền điện thoại 200.000,0 đồng bằng tiền phụ cấp của Phó chủ tịch công đoàn. Xin được tư vấn.


Trả lời: Chào anh, Cảm ơn anh đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của anh, chúng tôi xin tu vấn như sau:
 
Về câu hỏi thứ nhất:
 
Dựa vào thông tin anh đưa ra thì anh hiện đang là cán bộ công đoàn cơ sở.
 
Theo khoản 3 Điều 6 quyết định 1617/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định về bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có quy định về chế độ tiền lương cán bộ công đoàn chuyên trách như sau:
 
3. Cán bộ công đoàn chuyên trách hưởng lương từ nguồn quỹ tiền lương của doanh nghiệp theo điểm c, khoản 2, Điều 2 của Quy định này do người sử dụng lao động tại doanh nghiệp, đơn vị quyết định trên cơ sở thỏa thuận với công đoàn cơ sở.
 
Theo thông tin anh đưa ra thì anh là người đang làm việc tại doanh nghiệp, đơn vị do đại hội công đoàn cơ sơ bầu ra, được bố trí làm công việc thường xuyên của công đoàn cơ sở, do doanh nghiệp, đơn vị chi trả tiền lương thuộc đối tượng tại điểm c, khoản 2 Điều 2 của quyết định trên nên anh sẽ hưởng lương theo quy định tại Điều 6 như trên.
 
Căn cứ theo quy định trên, tiền lương của anh là do công ty anh quyết định dựa trên cơ sở thỏa thuận với công đoàn cơ sở. Hơn nữa, thang lương của mỗi doanh nghiệp do doanh nghiệp tự xây dựng, chỉ cần không thấp hơn mức lương tối thiểu mà Chính Phủ quy định nên việc anh bị giảm lương khi chuyển sang công việc mới là hoàn toàn có thể, nếu công việc chủ tịch Công đoàn của anh có hệ số phức tạp thấp hơn.

Câu hỏi thứ hai:
 
Chế độ phụ cấp của cán bộ Công đoàn được quy định cụ thể trong Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. Theo đó:
 
1.1 Mức phụ cấp cán bộ công đoàn cơ sơ được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị.
 
1.2 Phục cấp cán bộ công đoàn cơ sở = (hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu công đoàn cơ sở đang thu kinh phí công đoàn).
 
1.4 Tại công đoàn cơ sở, cán bộ công đoàn chỉ được hưởng 1 mức phụ cấp kiêm nhiệm hoặc phụ cấp trách nhiệm cao nhất.
 
Về mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với chủ tịch công đoàn và phó chủ tịch công đoàn được quyết định 1349/QĐ-TLĐ quy định như sau:
 

TT Số lao động Hệ số phụ cấp
Chủ tịch Phó Chủ tịch
1 Dưới 150 lao động 0,2 0,15
2 Từ 150 đến dưới 500 lao động 0,25 0,2
3 Từ 500 đến dưới 2000 lao động 0,3 0,25
4 Từ 2000 đến dưới 4000 lao động 0,4 0,3
5 Từ 4000 đến dưới 6000 lao động 0,5 0,4
6 Từ 6000 đến dưới 8.000 lao động 0,6 0,5
7 Trên 8000 lao động 0,7 0,6


Do trong câu hỏi anh không đưa rõ thông tin nên công ty không thể tư vấn cụ thể cho anh về mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm anh được hưởng. Anh có thể căn cứ vào quy định trên để tự tính mức phụ cấp mình được hưởng.

Anh không thể so sánh mức trợ cấp của các công việc khác nhau với nhau bởi vì tùy tính chất công việc cụ thể mà pháp luật sẽ có các quy định khác nhau về mức tiền thưởng hay phụ cấp mà người lao động được hưởng.

Trân trọng!

Cv: Thùy Dương - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí