Tuấn Luật sư

Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức

Chào Công ty Luật Minh Gia, Nhờ Công ty Luật tư vấn dùm tôi trường hợp bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức, nội dung của tôi như sau: Tôi là Nguyễn Y A, sinh năm 1967, là viên chức, làm việc tại bệnh viện B từ năm 2000. Năm 2006 - 2010 bệnh viện cho tôi đi học 4 năm: Cam kết với bệnh viện làm việc gấp 3 thời gian học. Chỉ lãnh lương, học phí tự đóng.

- Năm 2011 đi học sau đại học 11 tháng, cam kết giống như lần 1, nhưng học phí bệnh viện đóng 17 triệu, làm việc đến nay là 29 tháng, sắp hết cam kết rồi.

Luật sư cho hỏi:

1. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng tôi có phải đền tiền không? Chi phí đền bù có bao gồm tiền lương không?

2. Vì tôi là bác sĩ trưởng khoa, khi chấm dứt hợp đồng, Giám đốc bệnh viện có quyền nói chưa có ai thay để bàn giao nên không cho tôi nghỉ có đúng không?

Trả lời: Công ty Luật Minh Gia xin tư vấn cho bạn như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 35 Luật viên chức có quy định về trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:"Viên chức được đơn vị sự nghiệp công lập cử đi đào tạo nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việchoặc tự ý bỏ việc phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định của Chính phủ".

Đồng thời, theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012 có quy định các trường hợp viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo trong các trường hợp sau:
 

"a) Trong thời gian được cử đi đào tạo, viên chức tự ý bỏ học hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc;
 

b) Viên chức hoàn thành khóa học nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp, chứng nhận kết quả học tập;
 

c) Viên chức đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học từ trình độ trung cấp trở lên nhưng chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này".

Như vậy, trường hợp nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết thì bạn sẽ phải đền bù chi phí đào tạo.

Bạn chỉ không phải bồi thường chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 15/2012 của Bộ nội vụ, bao gồm các trường hợp sau:
 

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;
 

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyn công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;
 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo được quy định tại Điều 17 Thông tư 15/2012 của Bộ Nội vụ như sau:

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

2. Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;

b) Đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;

c) Đối với các trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:
 

- S là chi phí đền bù;
 

- F là tổng chi phí của khóa học;
 

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;
 

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Như vậy, chi phí đền bù ở đây không bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có).

2. Việc giải quyết thôi việc đối với viên chức được quy định tại Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo hoặc khi được xét tuyển;

c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế.

Như vậy, do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế thì bạn sẽ chưa được giải quyết thôi việc.

Trân trọng

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí