LS Phùng Gái

Trường hợp hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng kinh tế khó khăn ?

Câu hỏi tư vấn: Xin chào luật sư tôi có một câu hỏi như sau: Xã tôi được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng khó theo nghị định 116/2010/ND-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ từ tháng 3/2011. Đến tháng 3/2016 xã tôi không được hưởng phụ cấp thu hút nữa. Vậy xã tôi được hưởng phụ cấp công tác lâu năm tại vùng khó nữa không hay bị cắt giống phụ cấp thu hút?

Trả lời tư vấn:Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia, để giải đáp thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm tại vùng khó khăn được quy định như sau:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.


Thứ nhất, về việc hưởng phụ cấp thu hút theo nghị định 116/2010 như sau:

Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.


Như vậy, xã bạn được hưởng phụ cấp thu hút từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2016 thì không được hưởng phụ cấp có thể  xã bạn không còn thuộc diện có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn nữa. Nên theo nghị định trên là hoàn toàn chính xác.

Thứ hai, về việc hưởng phụ cấp công tác lâu năm tại vùng kinh tế khó khăn. Cụ thể:

Điều 5. Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp hàng tháng tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có thời gian đứt quãng thì được cộng dồn như sau:

1. Mức 0,5 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

2. Mức 0,7 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

3. Mức 1,0 so với mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Theo đó, phụ cấp công tác lâu năm sẽ được hưởng phụ thuộc vào số năm công tác thực tế và được cộng dồn trong khoảng thời gian tạm nghỉ của bạn. Như vậy, nếu như ở phụ cấp thu hút chỉ quy định tối đa thời gian được hưởng là không quá 5 năm thì đối với phụ cấp công tác lâu năm được tính riêng phụ thuộc vào thời gian công tác của bạn.

Vậy nên, đến tháng 3/2016 việc xã bạn hết thời hạn được hưởng phụ cấp thu hút thì phụ cấp công tác lâu năm vẫn sẽ được hưởng như bình thường mà không liên quan tới phụ cấp thu hút.

Trân trọng!
CV P.Gái – Công ty Luật Minh Gia.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí