Ls Phùng Gái

Thủ tục chuyển địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Câu hỏi tư vấn: Ngày 24/8/2015 em có phiếu hẹn nhận kết quả thông báo về Hồ sơ nhận trợ cấp Thất Nghiệp tại Trung tâm hỗ trợ việc làm Tp HCM Nếu em được duyệt nhận trợ cấp thất nghiệp. Sau ngày 24/8 em chuyển về Bắc hoặc nơi khác tìm việc làm thì em có thể thông báo tình hình công việc và làm hồ sơ nhận trợ cấp TN 1 lần tại Trung tâm hỗ trợ việc làm nơi em mới chuyển tới không ạ ? trân trọng cảm ơn !

Trả lời tư vấn: Đối với thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 22 nghị định 28/2015/NĐ-CP Về việc chuyển địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Điều 22. Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người lao động đã hưởng ít nhất 01 tháng trợ cấp thất nghiệp theo quy định mà có nhu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác thì phải làm đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và gửi trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của người lao động, trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động và gửi giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đến theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
 
a) Đề nghị chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động;
 
b) Giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 
c) Bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 
d) Bản chụp các quyết định hỗ trợ học nghề, quyết định tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp, quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu có);

 
đ) Bản chụp thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng (nếu có), các giấy tờ khác có trong hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 
3. Khi nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

 Thủ tục chuyển địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Tư vấn thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cung cấp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều này, trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động chuyển đi gửi thông báo về việc chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để dừng việc chi trả trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi chuyển đến trừ các trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều này.
 
Kể từ ngày người lao động nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động thực hiện các quyền và trách nhiệm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
 
6. Người lao động nộp hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp quá thời hạn theo quy định tại Khoản 5 Điều này nhưng nhiều nhất không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 
a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

 
b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;
 
c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 
7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động chuyển đến, trung tâm dịch vụ việc làm gửi văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nơi chuyển đến để tiếp tục thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động kèm theo bản chụp quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Văn bản đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
 
8. Tổ chức bảo hiểm xã hội nơi người lao động chuyển đến hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động theo quy định của pháp luật.


Theo đó, khi bạn có nguyện vọng muốn chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới thì chỉ cần làm giấy đề nghị xin chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp, sau đó nộp cho trung tâm giới thiệu việc làm Hồ Chí Minh để họ cấp hồ sơ chuyển nơi trợ cấp kèm theo giấy giới thiệu chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp mới.

Sau khi được cấp hồ sơ thì bạn phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang chi trả trợ cấp thất nghiệp cho bạn. Tiếp đó, hoàn tất những giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu đã được quy định ở trên rồi nộp cho trung tân giới thiệu việc làm nơi bạn chuyển tới để họ hoàn tất các thủ tục cho bạn.

Trân trọng!
CV P.Gái - Công ty Luật Minh Gia.

Tư vấn miễn phí