Nguyễn Ngọc Ánh

Thời gian hưởng trợ cấp thu hút theo nghị định 116/2010/ NĐ - CP

Tôi được điều động đến công tác ở vùng có ĐKKTXHDBKK từ ngày 01/04/2013. Vậy theo nghị định thì thời gian được hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có ĐKKTXHDBKK và không quá 5 năm ( nghị định 116/2010 có hiệu lực từ ngày 01/03/2011). Vậy tôi đến sau ngày nghị định 116/2010 có hiẹu lực thi hành thì tôi có được hưởng đủ 5 năm kể từ ngày quyết định điều đông(1/3/2013) không hay là 5 năm tính từ ngày NĐ 116/2010 có hiệu lực. Kính mong luật sư tư vấn. xin cảm ơn!


Thời gian hưởng trợ cấp thu hút theo nghị định 116/2010/ NĐ - CP

Tư vấn quy định về Trợ cấp thu hút ( Ảnh minh họa)

Trả lời:

Cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi yêu cầu  tới công ty Luật Minh Gia! Sau đây, chúng tôi xin tư vấn yêu cầu của anh như sau:

Khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/ NĐ – CP quy định về phụ cấp thu hút như sau:

“Điều 4. Phụ cấp thu hút

1.Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2.Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền”
.

Theo như anh trình bày, anh có quyết định điều động từ ngày 01/03/2013; nghị định trên có hiệu lực từ ngày 01/03/2011. Vậy, chiểu theo điểm b khoản 2 Điều 4 Nghị định 116/2010/ NĐ – CP thì thời gian hưởng phụ cấp thu hút của anh là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tính từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền (01/03/2013) và không quá 5 năm.

Trân trọng!
Luật gia Nguyễn. N. Ánh – Công ty Luật Minh Gia.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn