LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

Pháp luật quy định về việc chuyển công tác như thế nào? Có biểu mẫu quyết định cụ thể khi phát sinh việc chuyển công tác hay không? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu sau đây của Công ty Luật Minh Gia:

1. Luật sư tư vấn Luật Lao động

Thực tế hiện nay cho thấy, trong quá trình sử dụng lao động, người lao động và người sử dụng lao động có thể thỏa thuận thay đổi vị trí, địa điểm làm việc trong hợp đồng lao động. Theo đó, để đảm bảo không phát sinh tranh chấp sau này, người sử dụng lao động cần ban hành quyết định chuyển công tác cho người lao động với những nội dung cụ thể về vị trí, địa điểm làm việc, các chế độ, quyền lợi mà người lao động được hưởng.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật không có quy định về mẫu quyết định chuyển công tác nên các bên trong quan hệ lao động còn nhiều lúng túng trong quá trình soạn thảo và ban hành quyết định.

Vì vậy, nếu bạn có vướng mắc liên quan đến vấn đề này, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định của Công ty Luật Minh Gia với các nội dung cơ bản như: Cơ quan ra quyết định, cá nhân nhận quyết định, vị trí thuyên chuyển, chế độ…

Trong quá trình soạn thảo và ban hành quyết định, nếu có vấn đề chưa rõ,  bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu quyết định thuyên chuyển công tác

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thuyên chuyên công tác (Mẫu)

(Thủ trưởng cơ quan (đơn vị).....................)

-   Căn cứ vào quyết định số..................../KH, ngày....... tháng ........ năm.......... về việc thành lập cơ quan đơn vị;

-   Xét đơn xin chuyển công tác của Ông (Bà).......................................................................................... ;

-   Căn cứ vào công văn tiếp nhận số....................... /KH,ngày ..... tháng ....... năm............. của cơ quan (đơn vị);

-   Theo đề nghị của ông Trưởng phòng tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay chấp thuận cho Ông (Bà)....................................................... đang công tác tại cơ quan (đơn vị) được chuyển công tác đến cơ quan, doanh nghiệp (đơn vị)..................................................kể từ ngày .... tháng ......năm .......    

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ông (Bà)..................................................... do cơ quan (đơn vị) mới đài thọ theo giấy thôi trả lương của cơ quan (đơn vị) cũ.

Điều 3. Ông chánh văn phòng (Trưởng phòng hành chính,quản trị). Trưởng phòng tổ chức cán bộ, Trưởng phòng kế toán – tài vụ và Ông (Bà)............................................................................... có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                            THỦ TRƯỞNG

                                                                                                           NGUYỄN VĂN A

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Hồ sơ đương sự

- Lưu VP

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn