Tuấn Luật sư

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết hoặc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động. Vậy, pháp luật quy định phụ lục hợp đồng lao động như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi ký phụ lục hợp đồng lao động? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

1. Luật sư tư vấn về pháp luật lao động

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, có nhiều vấn đề phát sinh mà các bên không lường trước được hoặc có những điều khoản của hợp đồng không còn phù hợp hay các bên muốn bổ sung một số nội dung trong hợp đồng... dẫn đến quyền và lợi ích của các bên bị ảnh hưởng. Để bảo đảm quyền lợi các bên cũng như tránh các tranh chấp xảy ra không đáng có xảy ra, các bên nên thỏa thuận lại những nội dung này. Vì vậy, phụ lục hợp đồng lao động được sinh ra nhằm ghi nhận những thông tin được sửa đổi, bổ sung, giải thích trên hợp đồng lao động đã giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tuy nhiên,có nhiều người đang còn lúng túng trong việc xây dựng, soạn thảo phụ lục hợp đồng lao động nên có thể các điều khoản không phù hợp với quy định pháp luật làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên. Vì vậy, Luật Minh Gia chúng tôi cung cấp mẫu phụ lục hợp đồng lao động để bạn có thể tham khảo.

Để được hỗ trợ, tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến phụ lục hợp đồng lao động, hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được tư vấn.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

mau-phu-luc-hop-dong-lao-dong-jpg-11032013105722-U1.jpg

Quy định pháp luật về phụ lục hợp đồng lao động

------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... , ngày..... tháng..... năm ....

Tên đơn vị:.......

Số:....................

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:............................ Quốc tịch:......................................................

Chức vụ:............................................................................................................................................

Đại diện cho (1): ................................................. Điện thoại:.......................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................................

Và một bên là Ông/Bà:......................................... Quốc tịch:.......................................................

Sinh ngày......... tháng....... năm...... tại..........................................................................................

Nghề nghiệp (2):.............................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................................

Số CMTND:....... cấp ngày...../...../...... tại.......................................................................................

Số sổ lao động (nếu có):.......... cấp ngày......./....../.........tại........................................................

Căn cứ Hợp đồng lao động số.... ký ngày..../..../.... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:

>> Tư vấn quy định về phụ lục hợp đồng lao động, Gọi: 1900.6169

1. Nội dung thay đổi (ghi rõ nội dung gì, thay đổi như thế nào.....):

......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Thời gian thực hiện (ghi rõ nội dung ở mục 1 nêu trên có hiệu lực trong bao nhiêu lâu):

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số........ , được làm thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Người lao động

(Ký tên)

Ghi rõ Họ và Tên

Người sử dụng lao động

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi rõ Họ và Tên

Tư vấn miễn phí