Tuấn Luật sư

Mẫu khai báo tai nạn lao động

Mẫu khai báo tai nạn lao động Ban hành kèm theo TTLT số 12/2012/TTLT – BLÐTBXH-BYT ngày 21 tháng 5 năm 2012, nội dung cụ thể của biểu mẫu như đính kèm trên đây:

mau-khai-bao-tai-nan-lao-dong-jpg-23082013100745-U1.jpg

Quy định pháp luật về khai báo tai nạn lao động (ảnh minh họa)

 

Mẫu Khai báo tai nạn lao động theo đính kèm trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan thực tế.

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN (NẾU CÓ)

TÊN CƠ SỞ XẢY RA TAI NẠN LAO ĐỘNG

Địa chỉ:……………………………..

Điện thoại/Fax:……………………..

Email:……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc.

________________________

....,    ngày  ... tháng  ...  năm .....

KHAI BÁO TAI NẠN LAO ÐỘNG

Kính gửi: - Thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

              - Công an huyện  .  . .  .

1. Thông tin về vụ tai nạn:

    - Thời gian xảy ra tai nạn:  .. giờ ... phút ..  ngày ... tháng ... năm ...;

    -  Nơi xảy ra tai nạn:    ………... ………………………..…………...

    - Tóm tắt  diễn biến/ hậu quả vụ tai nạn:    ………………………….. 

       …………………………..……………... ……………………..……………...

       ………………………..……………... ………………………..……………...

2. Thông tin về các nạn nhân:

TT

Họ và tên nạn nhân

Năm sinh

Giới tính

Nghề nghiệp

Tình trạng tai nạn (chết/bị thương nặng/ nhẹ)

1         

2         

3         

4         

…..

                                NGƯỜI KHAI BÁO     

                               (Ký, ghi  rõ họ tên, chức vụ )


Ghi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Ghi tên đơn vị hành chính cấp huyện.

Ghi theo bảng danh mục nghề nghiệp hiện hành do Tổng cục Thống kê ban hành tại Quyết định số1019/QÐ-TCTK ngày 12/11/2008,thống nhất ghi cấp 3.

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí