Tuấn Luật sư

Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

Thử việc là quy định không mang tính chất bắt buộc đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể quyết định thử việc hoặc không thử việc đối với người lao động của mình, nếu thử việc thì hai bên cần thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc, hiện nay pháp luật hiện hành chưa ban hành mẫu thỏa thuận thử việc, do đó trong phạm vi bài viết này chúng tôi cập nhật mẫu thỏa thuận thử việc để bạn có thể tìm hiểu và tham khảo.

1. Luật sư tư vấn về vấn đề thử việc đối với người lao động

Với mỗi công việc cụ thể thì thời gian thử việc là khác nhau tùy thuộc vào tính chất công việc và yêu cầu của người sử dụng lao động. Pháp luật hiện hành đã quy định cụ thể về thời gian, tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp không đảm bảo đầy đủ quyền lợi hoặc có hành vi vi phạm về quyền lợi của người lao động khi thử việc như: kéo dài thời gian thử việc vượt quá quy định pháp luật, không trả đủ lương, không được tính phép năm trong thời gian thử việc.v.v..

Do đó, khi bạn tham gia ký kết hợp đồng làm việc và còn vướng mắc về quyền lợi thì bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn cụ thể.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

2. Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

bien-ban-thoa-thuan-thu-viec-jpeg-06122012111512-U1.jpeg

Tư vấn quy định và lập Biên bản thỏa thuận thử việc

-------------------------------------------------------------

CÔNG TY ........

----------------

Số: ......./TTTV-......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc

------------------------


------------------------

BIÊN BẢN THOẢ THUẬN THỬ VIỆC

Hôm nay, ngày ....../...../.......... tại Văn phòng Công ty.

Chúng tôi, một bên là:  

Chức vụ                     :  

Đại diện cho              :  

Địa chỉ                       :  

Và một bên là            : ..........................................

Sinh ngày                   :                        tại:

CMND số                   :                       cấp ngày:                     tại:             

Địa chỉ thường trú    :

Chỗ ở hiện tại           :

Điện thoại liên lạc    :

Thoả thuận ký kết thoả thuận thử việc và cam kết thực hiện đúng những điều khoản sau:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

-  Thời hạn thử việc: 02 tháng;

-  Từ ngày     tháng     năm      đến ngày      tháng       năm     

-  Địa điểm làm việc:  

-  Công việc phải làm: Thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo.

Điều 2: Công việc bao gồm

-  Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày; 44giờ/tuần (từ thứ 2 đến sáng thứ 7); nghỉ Chủ nhật, Lễ, Tết theo quy định của pháp luật lao động.

-  Được cấp phát dụng cụ làm việc gồm:theo yêu cầu thực tế công việc

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động

1. Quyền lợi:

-  Phương tiện đi lại làm việc: Người lao động tự túc phương tiện đi lại.

-  Mức tiền công: hưởng mức lương              đ/tháng (                      đồng/tháng).

-  Phụ cấp gồm:

-  Được trả lương vào ngày 15 hằng tháng.

-  Tiền thưởng: được hưởng các khoản thưởng theo quy định của Công ty.

-  Được trang bị bảo hộ lao động:Phù hợp với công việc được giao.

-  Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, nghỉ phép năm, lễ tết…): Theo quy định tại Quy chế có liên quan của Công ty.

-  Chế độ đào tạo: Theo nhu cầu thực tế trong từng thời kỳ của Công ty.

-  Những thỏa thuận khác:

2. Nghĩa vụ:

-  Hoàn thành những công việc ghi trong Bản mô tả công việc kèm theo hợp đồng này.

-  Chấp hành Quy chế của Công ty, Kỷ luật lao động, An toàn lao động và các quy định chung.

-  Chịu trách nhiệm vật chất: Nếu bên người lao động có hành vi tiết lộ hoặc sử dụng những thông tin bí mật phục vụ lợi ích cá nhân, hoặc theo bất cứ cách nào trái pháp luật, hoặc có hại đối với lợi ích của công ty, hoặc vi phạm kỷ luật lao động, quy trình quy phạm kỹ thuật, tùy theo mức độ sẽ bị kỷ luật theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật.

Điều 4: Quyền hạn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ

-  Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

-   Thanh toán đầy đủ đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

-   Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…)

-  Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của Pháp luật và Quy chế có liên quan của Công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành

-  Trường hợp một trong hai bên đơn phương chấm dứt thoả thuận thử việc phải báo cho bên kia biết chậm nhất 07 ngày trước khi nghỉ và phải thực hiện việc bàn giao hồ sơ, giấy tờ, các công việc đang phụ trách.

-  Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao đồng này thì áp dụng theo các quy định của Quy chế có liên quan và pháp luật lao động.

-  Thoả thuận thử việc này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 02 bản và có hiệu lực kể từ ngày:................       

                     NGƯỜI LAO ĐỘNG                                                     NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Gọi ngay