Nguyễn Thị Hoài Thơ

Kế toán tại trung tâm có thuộc đối tượng tăng lương theo nghị định 17/2015

Thưa luật sư, Tôi làm việc ở Trung tâm đào tạo GTVT trực thuộc sở GTVT. trung tâm này được thành lập từ 01/01/2010. tôi hiện đang là kế toán có hệ số lương 2.34 bắt đàu làm việc từ tháng 7/2012. vậy tôi có được hưởng múc lương tăng thêm 8% không? Quy định thế nào? xin cảm ơn văn phòng tư vấn


Trả lời:  Chào chị, cảm ơn chị đã gửi câu hỏi tư vấn đến công ty Luât Gia Minh. Với trường hợp của chị, công ty chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như chị trình bày thì chị hiện đang là kế toán  tại Trung tâm đào tạo GTVT trực thuộc sở GTVT và hưởng hệ số lương 2.34 và chị bắt đầu làm việc từ tháng 7/2012. Nhưng do chị không cho biết rõ là chị đã được biên chế vào trung tâm hay chưa, hay là làm viêc theo hợp đồng với công ty và nếu là làm việc theo hợp đồng thì là hợp đồng có thời hạn hay hợp đồng không có thời hạn.
 

Thứ nhất, nếu chị đã được biên chế vào trung tâm thì chị sẽ thuộc đối tượng có hệ số lương từ 2.34 trở xuống được tăng lương theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2 Nghị định 17/2015/NĐ-CP về quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người được hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống (sau đây gọi tắt là nghị định 17/2005/NĐ-CP). Cụ thể:


Điều 2: Đối tượng áp dung:

1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này, bao gồm:

b) Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Viên chức hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Luật Viên chức năm 2010.

Do đó chị thuộc trường hợp được tăng lương theo Nghị định này và mức tiền lương tăng thêm được quy định tại điều 3 như sau:

 "1. Người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này được tăng thêm tiền lương bằng 8% mức lương hiện hưởng (gồm hệ số lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh hiện hưởng nhân mức lương cơ sở), cụ thể như sau:
 

Mức tiền lương tăng thêm hàng tháng = Hệ số chức vụ, chức danh lương theo ngạch, bậc, x Mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng x 8%


2. Tiền lương tăng thêm tại Khoản 1 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và tính các loại phụ cấp lương".
 
Thứ hai, nếu chị làm việc theo hợp đồng với trung tâm thì căn cứ vào thời hạn của hợp đồng để xét xem chị có thuộc đối tượng được tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP hay không?

Căn cứ vào Điều 2 – Thông tư 32/2015/TT-BTC xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số, lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và trợ cấp cho cán bộ xã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP.
 
1. Xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo nghị định 17/2015/NĐ-CP.

a) Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện các Nghị định số 17/2015/NĐ-CP là số thực có mặt tại thời điểm báo cáo (số có mặt tại thời điểm 01/01/2015), nằm trong tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2015.
 
Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời hạn trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, cơ quan hành chính nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 68/2000/NĐ-CP); số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hưởng lương từ NSNN thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; số giáo viên mầm non làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP.
 
Đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, chỉ tổng hợp số biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với số người lao động quy định tại khoản 1 điểm a điều này tăng thêm trong năm 2015 so với số người có mặt tại thời điểm 01/01/2015 (nếu có), nếu trong phạm vi tổng mức biên chế được cấp có thẩm quyền giao (hoặc phê duyệt) năm 2015 thì nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của số biên chế này được các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp báo cáo bổ sung để Bộ Tài chính xem xét giải quyết (đối với các Bộ, cơ quan Trung ương) hoặc tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện tiền lương năm sau (đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Không tổng hợp đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP vào số đối tượng được hưởng tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP để xác định nhu cầu tiền lương tăng thêm theo quy định của Thông tư này.
 
b) Nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP được xác định căn cứ vào mức lương tăng thêm hàng tháng quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP và số tháng thực tế người lao động giữ bậc lương từ 2,34 trở xuống.

Như vậy, nếu chị làm việc theo hợp đồng có thời hạn với trung tâm đào tạo GTVT thì chị sẽ không thuôc đối tượng được tăng lương theo nghị định 17/2015/NĐ-CP.
 

Còn nếu chị làm việc theo hợp không xác định thời hạn với trung tâm thì chị sẽ được hưởng chế độ tăng lương theo quy định tại nghị định 17/2015/NĐ-CP.

 

Trân trọng!

Cv: Thùy Dương - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí