LS Vy Huyền

Giải quyết vấn đề BHXH bị trùng và hưởng lương viên chức như thế nào?

Tôi là cán bộ công chức ở xã phường đến nay đã gần 12 năm công tác nhưng do hoàn cảnh gia đinh đầu năm 2018 tôi có tham gia thi viên chức ngành giáo dục nhân viên thư viện và đến tháng 5 tôi có quyết định đi làm thư viện trường tiểu học.Vậy cho tôi hỏi đến khi tôi cắt được sổ BHXH đưa vào trường nộp có ảnh hưởng gì không? Cho tôi hỏi khi tôi hết thời gian tập sự tôi có thể tiếp tục ăn lương 3,66 không? hay ăn lương trung cấp mãi mãi?

Nội dung tư vấn: Chào luật sư! Tôi có việc cần hỏi: Tôi là cán bộ công chức ở xã phường đến nay đã gần 12 năm công tác nhưng do hoàn cảnh gia đinh đầu năm 2018 tôi có tham gia thi viên chức ngành giáo dục nhân viên thư viện và đến tháng 5 tôi có quyết định đi làm thư viện trường tiểu học.Đầu tháng 5 tôi có viết đơn xin nghĩ việc ở xã và xin UBND xã cho tôi nghĩ phép để nhận công việc mới.kế toán trường có hỏi tôi về sổ BHXH nhưng ở xã chưa có QĐ nghĩ việc nên tôi không cắt được sổ BHXH nên tôi chỉ cho mã số BHXH và nhà trường đã đóng bảo hiểm cho tôi trong tháng 5 và UBND xã cũng đóng BHXH cho tôi trong tháng 5.

Vậy cho tôi hỏi đến khi tôi cắt được sổ BHXH đưa vào trường nộp có ảnh hưởng gì không?(Lương tôi làm ở UBND xã là 3,66, còn ở trường tôi hưởng 1,86 (thủ việc 6 tháng được 85%) . Tôi có bằng đại học nhưng hưởng lương trung cấp. Cho tôi hỏi khi tôi hết thời gian tập sự tôi có thể tiếp tục ăn lương 3,66 không? hay ăn lương trung cấp mãi mãi? Xin chân thành cảm ơn luật sư, chúc sức khỏe.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Về việc đóng bảo hiểm trùng tháng 5 của UBND xã và trường học.

Theo Điểm e, Mục 3.1, Khoản 3 Điều 43 về Quản lý thu tiền của Quyết định 595/QĐ- BHXH về Ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế có quy định về Hoàn trả như sau:

e) Trường hợp một người có từ 02 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Đối với trường hợp này của bạn, vì cả UBND xã và nhà trường đều đóng bảo hiểm xã hội tháng 5 cho bạn cho nên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trùng nhau. Trong trường hợp này bạn đã chuyển công tác sang trường học thì UBND xã không phải có nghĩa vụ đóng BHXH cho bạn tháng 5 nữa. Trong trường hợp đóng trùng thì cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện hoàn trả cho bạn số tiền UBND xã đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Về hưởng mức lương tại trường học.

Theo quy định tại Điều 25 về Phân công nhiệm vụ của Nghị Định 29/2012/NĐ-CP về Tuyển dụng sử dụng và quản lý viên chức như sau:

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

2. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với trường hợp của bạn như quy định ở trên thì công việc của bạn sẽ do Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ sắp xếp bố trí công việc và sắp xếp ở vị trí công việc nào thì sẽ được sắp xếp lương theo công việc đó. Do đó đối với với trường hợp này của bạn thì bạn không được hưởng lương 3.66 giống như công việc lúc trước bạn làm ở UBND xã vì việc bạn hưởng lương như thế nào phải phụ thuộc vào vị trí công việc sắp xếp tại trường học như thế nào thì bạn sẽ được hưởng mức lương theo công việc được sắp xếp đó.

Đối với trường hợp này của bạn nếu như bạn muốn được nâng lương sau khi hết thời gian tập sự xong và đã được nhà trường sắp xếp vị trí làm việc thì bạn phải tham gia kỳ thi hoặc được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để nâng mức lương như sau:

Căn cứ vào Điều 30 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được sửa đổi tại Điều 12 về Tổ chức thi hoặc xét thăng  hạng chức danh nghề nghiệp bởi Thông tư 12/2012/TT-BNV về quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức như sau:
... 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, 
... 

 

Điều 12. Tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp 

 

1. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng II lên hạng I: 

 

a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được Bộ Nội vụ phê duyệt, Bộ quản lý viên chức chuyên ngành lập danh sách viên chức được các cơ quan, đơn vị cử dự thi hoặc dự xét, tổng hợp theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và có văn bản gửi về Bộ Nội vụ quyết định danh sách viên chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp. 

 

b) Bộ Nội vụ thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp để Bộ quản lý viên chức chuyên ngành tổ chức kỳ thi theo quy định. Sau khi thực hiện, kết quả thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp gửi về Bộ Nội vụ để quyết định công nhận kết quả. 

 

2. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II: 

 

a) Căn cứ kế hoạch tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được Bộ Nội vụ phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP thành lập Hội đồng thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; quyết định danh sách viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này và tổ chức thực hiện. 

 

b) Bộ Nội vụ thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức. 

 

3. Đối với kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III, căn cứ quy định phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III theo quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền thành lập Hội đồng thi hoặc Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức; quyết định danh sách viên chức dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp sau khi có ý kiến thống nhất của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau khi thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý viên chức để theo dõi, tổng hợp chung. 

 

4. Việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.
CV tư vấn: Vi Thị Huyền - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí