Trần Việt Dũng

Chế độ hưởng lương hưu theo chính sách tinh giản biên chế

Chào luật sư cho tôi hỏi, mẹ tôi năm nay 51 tuổi 5 tháng, tham gia đóng BHXH được 31 năm. Công ty mẹ tôi vừa chuyển đổi từ công ty TNHH 1TV sang Công ty cổ phần có 75% vốn nhà nước vào tháng 1 năm 2015 giờ mẹ tôi muốn về hưu có được áp dụng theo nghị định 108 về tinh giảm biên chế hay không? nếu được thì thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn luật sư

Trả lời : Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến cho Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư  vấn như sau :

Thứ nhất , về tinh giảm biên chế trong Nghị định 108/2014/NĐ – CP  Nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế theo đó phạm vi điều chỉnh và đối tương áp dụng được quy địnhtại điều 1 và điều 2 theo đó là
- cán bộ , công chức, viên chức,
Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật;
- Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động)
- Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thứ hai , cũng tại nghị định 108/2014/NĐ - CP  này có quy định về biên chế và tinh giảm biên chế như sau :

"1. “Biên chế” sử dụng trong Nghị định này được hiểu gồm: biên chế cán bộ, biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng được cấp có thẩm quyền giao theo quy định của pháp luật.

2. “Tinh giản biên chế” trong Nghị định, này được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế."
 
Trường hợp mẹ của  bạn phải xem xét mẹ của bạn có thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 108 đã nêu trên hay không?

Trường hợp mẹ bạn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 108 thì mẹ  bạn phải đáp ứng điều kiện về tinh giản biên chế đó là mẹ bạn thuộc danh sách người dôi dư thì mẹ bạn xin nghỉ và công ty có xem xét cho mẹ bạn nghỉ dôi dư theo quy định tại điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ – CP :

"2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 55 tuổi đến đủ 58 tuổi đối với nam, đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại Điểm a, c Khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;"

Trường hợp mẹ bạn không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 108 mà mẹ bạn muốn xin nghỉ việc thì xem xét điều kiện được hưởng lương hưu mẹ bạn chưa đáp ứng bởi theo quy định tại Luật bảo hiểm xã hội năm 2012 thì người lao động phải đáp ứng điều kiện đóng 20 năm bảo hiểm trở lên và nữ phải từ đủ 55 tuôi. Nếu mẹ bạn có giấy chứng nhận suy giảm khả năng lao động thì mẹ bạn sẽ được hưởng lương hưu nếu mẹ bạn xin nghỉ theo quy định tại điều 51 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 :

“Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

 

Trân trọng !
Cv : Nguyễn Phương – Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí