Triệu Lan Thảo

Các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ

1. Công ty có nhu cầu tuyển nhân viên lao động thời vụ làm trong 3, 4 hay 5 tháng tùy mỗi trường hợp thì để không phải đóng bảo hiểm thì mình ký làm 2 lần mỗi lần dưới 3 tháng và ký liên tiếp không ngưng như vậy có đúng luật không? (Ví dụ từ 01/09/2015 đến 30/11/2015 rồi ký thêm 01/12/2015 đến 31/01/2015).


2. Hợp đồng dưới 3 tháng thì theo luật có thể bằng miệng. Vậy mình miệng 2 lần được không? Có nghĩa là họ làm 4 hay 5 tháng chỉ nhận hồ sơ xin việc thôi không ký hợp đồng và đóng bào hiểm, chỉ có trả lương qua tài khoản ngân hàng. Vậy có đúng theo luật không?
3. Hợp đồng thời vụ: từ 01/09/2015 đến 30/11/2015 thì coi như không đóng bảo hiểm thay phải lùi lại 1 ngày (29/11/2015) để dưới 3 tháng. Trường hợp vừa đúng 3 tháng có phải đóng bảo hiểm không?


Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về ký liên tiếp hai hợp đồng dưới thời hạn 3 tháng.

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2012 thì:

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;
Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.
Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn”.

Như vậy, khi hợp động hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới. Vậy nên, bạn vẫn có thể ký liên tiếp hai hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng.

Thứ hai, có ký được hai lần hợp đồng bằng miệng không.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Bộ luật lao động 2012 thì: “Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”. Như vậy, công việc theo mùa vụ của bạn có thời hạn là 5 tháng thì không thể ký hợp đồng lao động bằng miệng hai lần liên tiếp nhau được. Vì thế, bạn phải giao kết lần hai bằng văn bản.
 
Thứ ba, Hợp đồng lao động đủ 03 tháng có phải đóng bảo hiểm không?

Căn cứ theo Điểm a Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì: “a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động”. Như vậy, người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Ngoài ra, từ ngày 01/01/2018 thì người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay