Tuấn Luật sư

Mẫu tờ khai đăng ký lại việc kết hôn

Nội dung tờ khai đăng ký lại việc kết hôn bao gồm các thông tin về vợ/chồng, thời gian đã đăng ký kết hôn, nội dung xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

to-khai-dang-ky-lai-viec-ket-hon-jpeg-03122012124159-U1.jpeg

Tư vấn và hướng dẫn viết tờ khai Đăng ký lại việc kết hôn

 

------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

                                                                                           Ngày……tháng……năm……


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI VIỆC KẾT HÔN (Mẫu)

      

Kính gửi :………………………………

            

Chúng tôi là:


Họ và tên chồng:........................................             Họ và tên vợ:……….............


Ngày, tháng, năm sinh:………………..                      Ngày, tháng, năm sinh:……..


Dân tộc:……………………………….                         Dân tộc:………………………


Quốc tịch:…………………………………                    Quốc tịch:……………………


Nơi thường trú/tạm trú……………………                  Nơi thường trú/tạm trú:………

……………………………………………                      …………………....…………

Số Giấy CMND/Hộ chiếu:……………….                   Số Giấy CMND/Hộ chiếu:………

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn tại:.......................................Ngày…tháng…..năm……


Chúng tôi cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.


Đề nghị ......................... ………………đăng ký.


Làm tại………………………..ngày……..tháng…….năm……... .

                                                                                                        

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã                          Chồng                           vợ

nơi đă đăng ký kết hôn trước đây (1)                                                   

…………………………………..

…………………………………..

………………………………….                                         ………….                    …………

     Ngày… Tháng… năm……

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

  ……………………..

Chú thích:

(1) Chỉ cần thiết trong trường hợp nơi đăng ký lại việc kết hôn khác với nơi đăng ký kết hôn trước đây

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí