Tuấn Luật sư

Mẫu thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng

Nội dung thỏa thuận chia tài sản chung vợ chông bao gồm thông tin về vợ/chồng, tài sản thỏa thuận phân chia, nội dung thỏa thuận và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  

thoa-thuan-chia-tai-san-chung-vo-chong-jpeg-05122012113930-U1.jpeg

Tư vấn và hướng dẫn lập thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng
 

----------------------------------------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỎA THUẬN

CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG (Mẫu)

 

Chúng tôi ký tên dưới đây :


Vợ:                                                                                                                            


Ngày, tháng, năm sinh :............................................................................................


Chứng minh nhân dân số :............................. do...................................................      

cấp ngày.......................... tháng.......................... năm.............................................


Địa chỉ thường trú:...................................................................................................

Chồng:   
                                                                                                                      

Ngày, tháng, năm sinh :............................................................................................


Chứng minh nhân dân số :............................. do...................................................      

cấp ngày.......................... tháng.......................... năm.............................................


Địa chỉ thường trú:...................................................................................................

Chúng tôi đã kết hôn từ ngày ..................... đến nay có Giấy chứng nhận kết hôn số : ..............do ..............cấp ngày    


Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có tạo dựng được các tài sản chung sau :


1. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­................... đường­­­­................phường (xã)............... quận (huyện).............................. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

2. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­................... đường­­­­................phường (xã)............... quận (huyện).............................. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

3. Căn nhà tọa lạc tại số :­­­­................... đường­­­­................phường (xã)............... quận (huyện).............................. theo giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở :

Nay vì lý do : Kinh doanh riêng/lý do chính đáng khác :..............................................


bằng văn bản này, chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung của chúng tôi nêu trên như sau :
 

1. (a) Một phần (Toàn bộ) căn nhà số :......................................................................


Theo như miêu tả dưới đây :


Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :
 

-          Loại:............................................................................................................


-          Cấu trúc:.....................................................................................................


-          Diện tích khuôn viên :...................................................................................


-          Diện tích xây dựng:.....................................................................................


-          Diện tích sử dụng:.......................................................................................


-          Diện tích trong lộ giới:..................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………………..)
 

được chia cho Ông (Bà) :.........................................................................................

Đặc điểm một phần (toàn bộ) căn nhà :
 

-          Loại:............................................................................................................


-          Cấu trúc:.....................................................................................................


-          Diện tích khuôn viên :...................................................................................


-          Diện tích xây dựng:.....................................................................................


-          Diện tích sử dụng:.......................................................................................


-          Diện tích trong lộ giới:..................................................................................

(Có bản vẽ hiện trạng do Phòng Quản lý đô thị Quận (Phòng Xây dựng và Giao thông vận tải huyện) lập (duyệt) ngày………………………..)
 

được chia cho Ông (Bà) :.........................................................................................

Như vậy, sau khi thỏa thuận này được Phòng Công chứng số………TP.HCM chứng nhận :
 

Một phần (toàn bộ) căn nhà số : .............................. hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Ông (Bà) :           Ông (Bà) :……………………………. có trách nhiệm bù trừ cho Ông (Bà)………………………số tiền chênh lệch trị giá nhà là :……………Ông (Bà)………………………….được toàn quyền liên hệ với các cơ quan thẩm quyền để đăng ký sở hữu đối với tài sản được chia nêu trên.

2. Các tài sản còn lại không được thỏa thuận bằng văn bản là tài sản chung của chúng tôi.
 

Chúng tôi xin chịu các hậu quả pháp lý phát sinh sau này (nếu có) về cam kết này.
 

Chúng tôi cùng tự nguyện xác nhận việc thỏa thuận chia về tài sản nêu trên không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi. Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực pháp luật nếu có cơ sở xác định việc phân chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản của chúng tôi.
 

Văn bản này được lập thành …….. bản, mỗi bản………trang, Phòng Công chứng số………lưu 01 bản, có hiệu lực từ ngày…………………………………………
 

......................., ngày……. tháng …… năm……..

  (Ngày……….tháng……năm 200….)

   
    Vợ                                                        Chồng

       (Ký và ghi rõ họ, tên)                                 (Ký và ghi rõ họ, tên)

   


Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí