Tuấn Luật sư

Mẫu giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng

Nội dung giấy xác nhận mâu thuẫn vợ chồng cần thể hiện rõ về đối tượng mâu thuẫn, tình cảm mâu thuẫn, con chung, tài sản chung..., cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

                                                        Hà nội, ngày ....  tháng ....  Năm 20....

 

GIẤY XÁC NHẬN

MÂU THUẪN VỢ CHỒNG (Mẫu)

Tên tôi là : ............tổ trưởng (tổ phó) Tổ: .............cụm: .................phường: ............

Xác nhận tình trạng hôn nhân của :

Anh (chị): ................................................................................................................


Trú tại: ....................................................................................................................


Và chị (anh): ...........................................................................................................


Trú tại: ...................................................................................................................

1. Về tình cảm: (Xác nhận mâu thuẫn vợ chồng)


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................

2. Về con chung: (Xác nhận có mấy con chung, ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh)


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................

3. Về tài sản và nhà ở chung: ( Xác nhận có tài sản - nhà ở chung hay không ):


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................


.................................................................................................................................

   Xác nhận của UBND phường                            Tổ trưởng - tổ phó, tổ … cụm…

(UBND phường xác nhận chữ ký                                    Phường…………………

    tổ trưởng- tổ phó tổ dân phố)                                       Ký và ghi rõ họ tên

            Nguyễn Văn A                                                       Nguyễn Văn B

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí