Hỏi đáp Hôn nhân Gia đình

 • Mẫu cam kết thông báo định kỳ về nuôi con nuôi

  • 21/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung cam kết về việc thông báo định kỳ nuôi con nuôi bao gồm thông tin về người nhận nuôi con nuôi, trẻ được nhận nuôi, nội dung cam kết và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  cam-ket-thong-bao-nuoi-con-nuoi-jpeg-05122012115554-U1.jpeg

  Tư vấn và hướng dẫn lập Cam kết thông báo định kỳ về nuôi con nuôi

  -------------------------------------------------------

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  --------------------------------------

   

  BẢN CAM KẾT THÔNG BÁO ĐỊNH KỲ

  VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI

  Chúng tôi/Tôi là :

  ÔNG

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Quốc tịch

  Nơi thường trú

  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế

  Số

  Nơi cấp

  Ngày, tháng, năm cấp

  Đang làm thủ tục xin nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

  Họ và tên :....................................................Giới tính :...........................................


  Ngày, tháng, năm sinh :..........................................................................................


  Nơi sinh : .............................................................................................................


  Dân tộc :...................................Quốc tịch :............................................................

  Việc xin nhận con nuôi này có sự giúp đỡ của (1) :

  ..................................................................................................................
  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

  Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết trong ba năm đầu, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố ....................................., sau đó, mỗi năm tiếp theo gửi thông báo một lần cho đến khi con nuôi đủ 18 tuổi. Thông báo sẽ được gửi qua bưu điện hoặc qua văn phòng con nuôi.

  Bản cam kết này được làm thành 03 bản chính, 01 bản lưu tại Sở Tư pháp, 01 bản gửi cho Cơ quan con nuôi quốc tế thuộc Bộ Tư pháp, 01 bản do người làm cam kết giữ

   Làm tại......, ngày...........tháng....năm ......

  ÔNG

  (Ký và ghi rõ họ tên)

  (Ký và ghi rõ họ tên)

    Hotline: 1900.6169