Tuấn Luật sư

Tư vấn về Tội đầu cơ trong pháp luật hình sự

Đầu cơ là việc nắm giữ các loại hàng hoá, tài sản rồi bán nhằm thu lợi khi có sự biến động giá mạnh của chúng. Tội đầu cơ được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) như sau:

 

a) Cơ sở pháp lí


Điều 160 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định:

“1. Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế mua vét hàng hoá có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.


2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:


a) Có tổ chức;


b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;


c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;


d) Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn;


đ) Thu lợi bất chính rất lớn;


e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng;


g) Tái phạm nguy hiểm.


3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:


a) Hàng đầu cơ có số lượng đặc biệt lớn;


b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn;


c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.


4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”

b) Cấu thành tội phạm


Chủ thể: người có NLTNHS, đạt độ tuổi luật định


Lỗi: cố ý trực tiếp


Hành vi khách quan: người phạm tội có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình thế khó khăn về kinh tế, mua vét hàng hóa có số lượng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.


Mua vét được hiểu là hành vi mua với số lượng lớn, vượt quá nhu cầu dự trữ thông thường cho sinh hoạt hoặc cho hoạt động nghề nghiệp. Hành vi mua vét có thể là mua một lần hay nhiều lần. Đối tượng mua vét là mọi loại hàng hóa.


Hành vi mua vét hàng hóa chỉ bị coi là tội phạm khi người phạm tội mua vét với số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi bất chính, gây ra hậu quả nghiêm trọng do lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về kinh tế


Hậu quả nghiêm trọng được hiểu là giá cả thị trường đột biến, gây thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng.


Động cơ, mục đích: nhằm bán lại để thu lợi bất chính

c) Hình phạt


Khung cơ bản: phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm (khoản 1)


Khung tăng nặng thứ nhất: phạt tù từ ba năm đến mười năm, áp dụng khi có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 2


Khung tăng nặng thứ hai: phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm, áp dụng khi có một trong các tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 3


Hình phạt bổ sung: phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!

CV - Nguyễn Hồng Thơ

Hotline: 1900.6169