Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Tư vấn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, cụ thể như sau:

   

  * Cơ sở pháp lý: Điều 250 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)

  1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
   
   
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
   
   
  A) Có tổ chức;
   
   
  B) Có tính chất chuyên nghiệp;
   
   
  C) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;
   
   
  D) Thu lợi bất chính lớn;
   
   
  Đ) Tái phạm nguy hiểm.
   
   
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm:
   
   
  A) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;
   
   
  B) Thu lợi bất chính lớn.
   
   
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
   
   
  A) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;
   
   
  B) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
   
   
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.
   
   
  * Cấu thành tội phạm:
   
   
  - Chủ thể: Cá nhân có năng lực TNHS và đủ 16 tuổi đối với khoản 1,2 hoặc đủ 14 tuổi đối với khoản 3,4.
   
   
  - Khách thể: Quan hệ sở hữu tài sản của người khác.
   
   
  - Mặt chủ quan: Lỗi cố ý.
   
   
  - Hành vi khách quan: Không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có được.
   
   
  * Hình phạt:
   
   
  - Khung hình phạt cơ bản: Phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
   
   
  - Khung hình phạt tăng nặng:
   
   
    + Theo khoản 2: Phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
   
   
    + Theo khoản 3: Phạt tù từ năm năm đến mười năm.
   
   
    + Theo khoản 4: Phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
   
   
  - Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thi một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.
   
  Trân trọng!
  CV Phạm Đăng Mạnh - Công ty Luật Minh Gia

    Hotline: 1900.6169