Tuấn Luật sư

Tội xâm phạm quyền hội họp - quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật quy định hoặc có những hành vi xâm phạm đến những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.


Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân (Điều 129 Bộ luật hình sự)


Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật quy định hoặc có những hành vi xâm phạm đến những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.

* Dấu hiệu pháp lý


- Khách thể: Tội phạm này xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng quy định trong các điều 69, 70 Hiến pháp năm 1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


- Khách quan: Thực hiện bằng hành vi cản trở quyền quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như: dùng vũ lực, de dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần hoặc lợi dụng chức vụ quyền hạn không cho công dân thực hiện các quyền nói trên.


Điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự khi có một trong hai điều kiện sau: Đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về các hành vi nói trên mà vẫn còn vi phạm.


- Chủ quan: là lỗi cố ý (trực hoặc gián tiếp). Mục đích không là dấu hiệu pháp lý bắt buộc. Nếu hành vi này nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân sẽ bị truy cứu theo tội phạm tương ứng (các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia).


- Chủ thể: bất kỳ ai có năng lực trách nhiệm hình sự theo luật định. Vì đây là tội ít nghiêm trọng nên chỉ có người từ đủ 16 tuổi trở lên mới chịu trách nhiệm hình sự theo Điều này.

* Hình phạt


1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.


2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Trân trọng!
P. Luật sư tranh tụng - Công ty Luật Minh Gia

Gọi ngay