Tuấn Luật sư

Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng

Đây là hành vi của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng của mình

I. Các dấu hiệu của tội phạm

1. Chủ thể

Người từ đủ 16 tuổi trở lên có trách nhiệm cấp dưỡng và đủ khả năng cấp dưỡng theo quy định của pháp luật (không phải chủ thể đặc biệt)

2. Khách thể

Quan hệ cấp dưỡng

3. Mặt khách quan của tội phạm

- Hành vi từ chối (không chịu nhận) nghĩa vụ cấp dưỡng hoặc trốn tránh (bỏ trốn, giấu địa chỉ, tìm lý do thoái thác) nghĩa vụ cấp dưỡng trong khi có trách nhiệm và đủ khả năng cấp dưỡng theo quy định của pháp luật. Nếu hậu quả gây ra chưa nghiêm trọng mà người phạm tội đã bị xử phạt hành chính về hành vi này thì vẫn có thể cấu thành tội phạm.

- Hậu quả: thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe (21% trở lên), tinh thần, tài sản (từ 50 triệu đồng trở lên) của người bị hại; gây dư luận cấu trong xã hội về văn hóa, đạo đức…

4. Mặt chủ quan của tội phạm

- Lỗi cố ý

- Mục đích (không bắt buộc): không phải cấp dưỡng cho người khác

II. Hình phạt 

Phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm

Trân trọng!

CV Huyền Trang - Công ty Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí