Tuấn Luật sư

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật

Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật là hành vi mua chuộc hoặc cưỡng ép người giám định kết luận sai, người phiên dịch dịch sai, người làm chứng, người bị hại khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật

* Cơ sở pháp lý: Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009)

Điều 309.Tội mua chuộc hoặc cưỡng ép người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật 

1. Người nào mua chuộc hoặc cưỡng ép người làm chứng, người bị hại khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật, người giám định kết luận gian dối, người phiên dịch dịch xuyên tạc, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn nguy hiểm khác;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn.

* Cấu thành tội phạm:

- Chủ thể: Chủ thể của tội này không phải chủ thể đặc biệt.

- Hành vi khách quan:

+ Người phạm tội có hành vi mua chuộc hoặc hành vi cưỡng ép người giám định, người phiên dịch, người làm chứng, người bị hại phải thực hiện hành vi trái pháp luật như: Kết luận giám định sai, dịch sai, khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật.

Mua chuộc là thủ đoạn dùng lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần như được khen thưởng…đánh đổi lấy việc kết luận giám định sai, dịch sai, khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật.

Cưỡng ép là thủ đoạn đe dọa sẽ gây thiệt hại về vật chất, thể chất hoặc tinh thần để buộc người bị đe dọa phải kết luận giám định sai, dịch sai, khai sai hoặc cung cấp tài liệu sai sự thật.

- Yếu tố lỗi: Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý.

*  Hình phạt:

Điều 309 quy định 2 khung hình phạt:

- Khung cơ bản có mức phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm được áp dụng đối với trường hợp phạm tội bình thường.

- Khung tăng nặng có mức phạt tù từ 2 năm đến 7 năm nếu rơi vào các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 309.

Trân trọng!

CV Trần Thị Thu Cúc - Công ty luật Minh Gia

Gọi ngay