Hỏi đáp pháp luật Hình sự

 • Hoãn phiên tòa theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự

  • 27/12/2015
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Hoãn phiên tòa được quy định cụ thể tại Điều 297 Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, chi tiết như sau:


  1. Tòa án hoãn phiên tòa khi thuộc một trong các trường hợp:

  a) Có một trong những căn cứ quy định tại các điều 52, 53, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 và 295 của Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

  b) Cần phải xác minh, thu thập bổ sung chứng cứ, tài liệu, đồ vật mà không thể thực hiện ngay tại phiên tòa;

  c) Cần tiến hành giám định bổ sung, giám định lại;

  d) Cần định giá tài sản, định giá lại tài sản.

  Trường hợp hoãn phiên tòa thì vụ án phải được xét xử lại từ đầu.

  2. Thời hạn hoãn phiên tòa sơ thẩm không được quá 30 ngày kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.

  3. Quyết định hoãn phiên tòa có các nội dung chính:

  a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;

  b) Tên Tòa án và họ tên Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký Tòa án;

  c) Họ tên Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa;

  d) Vụ án được đưa ra xét xử;

  đ) Lý do của việc hoãn phiên tòa;

  e) Thời gian, địa điểm mở lại phiên tòa.

  4. Quyết định hoãn phiên tòa phải được chủ tọa phiên tòa thay mặt Hội đồng xét xử ký tên. Trường hợp chủ tọa phiên tòa vắng mặt hoặc bị thay đổi thì Chánh án Tòa án ra quyết định hoãn phiên tòa.

  Quyết định hoãn phiên tòa phải được thông báo ngay cho những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa; gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và những người vắng mặt tại phiên tòa trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày ra quyết định.

    Hotline: 1900.6169