Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Nhà nước

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thủ tục thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp Nhà nước (Bổ sung thay đổi ngành nghề, thay đổi trụ sở, đổi tên doanh nghiệp, thay đổi vốn điều lệ, thay đổi người đại diện theo pháp luật, thay đổi cổ đông sáng lập …) bao gồm:

  1.  Hồ sơ thay đổi ngành, nghề kinh doanh:

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  +   Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền;

  +   Một số chú ý và giấy tờ cần bổ sung:

  -   Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề đòi hỏi phải có vốn pháp định thì vốn điều lệ của Công ty không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

  -   Trường hợp Công ty đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề, công ty phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) của một trong các thành viên quy định tại Khoản 5 Điều 16 NĐ 180/2004/NĐ-CP hoặc các chức danh quản lý khác theo quy định tại Khoản 5 Điều 15 NĐ 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về ĐKKD.

  -   Đối với Công ty có Chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh, Công ty phải gửi thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu, để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.

  2.  Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tên Doanh nghiệp

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  +   Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền;

  +   Một số chú ý và giấy tờ cần bổ sung :

  -   Đối với Công ty có chi nhánh, văn phòng đại diện, sau khi đăng ký thay đổi tên Công ty, Công ty phải thông báo cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện theo mẫu, để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, văn phòng đại diện.

  3.  Hồ sơ thay đổi đơn vị thành viên hoặc công ty con của Công ty Nhà nước

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  +   Bản sao hợp lệ văn bản chấp thuận thay đổi của cơ quan có thẩm quyền;

  4.  Thay đổi tên và trụ sở của các đơn vị thành viên hoặc công ty con trên Giấy chứng nhận ĐKKD của Tổng công ty nhà nước:

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  +   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD với các thông tin đã thay đổi này đối với các công ty thành viên hoặc quyết định cho phép thay đổi đối với các đơn vị sự nghiệp.5. Hồ sơ thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước:

  5.  Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước trong phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi Công ty đã ĐKKD:

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;

  +   Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền;

  6.  Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Công ty nhà nước sang tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi Công ty đã ĐKKD:

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh – theo mẫu gửi tới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định đặt trụ sở chính mới và Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đã ĐKKD.

  +   Văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

  +  Chú ý :

  -   Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD mới, Công ty nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty đã ĐKKD.

  -   Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD mới và Giấy chứng nhận ĐKKD đã cấp trước đây do Công ty chuyển tới, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ ĐKKD cho Công ty để Công ty nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty đặt trụ sở mới.

  7.  Hồ sơ đăng ký thay đổi đối với trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ chi nhánh và ngược lại:

  +   Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tới Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi Công ty dự định chuyển đến;

  +   Văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền;

  +   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty.

  +   Chú ý :

  -   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp GCN ĐKKD;

  -   Công ty gửi thông báo thành lập chi nhánh đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi dự định đặt trụ sở chi nhánh;

  -   Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển địa điểm chi nhánh thành trụ sở chính của công ty và ngược lại,

  -   Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty và Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh đã được cấp trước đây.

  -   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD cấp tỉnh cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.

  -   Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, công ty và chi nhánh nộp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và Giấy chứng nhận ĐKHĐ đã được cấp trước đây và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ mới cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi trước đây công ty và chi nhánh đã đăng ký. Sau khi nhận được bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận ĐKHĐ, Phòng ĐKKD cấp tỉnh trả lại toàn bộ hồ sơ đăng ký cho công ty, chi nhánh để công ty, chi nhánh nộp hồ sơ này cho Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi công ty, chi nhánh đặt trụ sở mới.

    Hotline: 1900.6169