Tuấn Luật sư

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện

Công ty Luật Minh Gia hướng dẫn thủ tục thành lập Văn phòng đại diện tư vấn quy định về người đứng đầu văn phòng đại diện và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Hồ sơ Đăng ký Văn phòng đại diện bao gồm:

1.  Thông báo lập Văn phòng đại diện: 

+   Đối với trường hợp Đăng ký Văn phòng đại diện của các loại hình doanh nghiệp;

+   Đối với Công ty nhà nước;

+   Đối với Hợp tác xã;

2.  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Văn phòng đại diện (Không yêu cầu những văn bản này đối với Công ty nhà nước).

+   Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

+   Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên (đối với Công ty TNHH 1 thành viên không có Biên bản họp);

+   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;

+   Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

+   Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

+   Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở văn phòng đại diện.

3.  Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện.

4.  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản sao Điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty Cổ phần, công ty Hợp danh, Công ty nhà nước, (đối với Hợp tác xã chỉ yêu cầu bản sao giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh) trong trường hợp trụ sở Văn phòng đại diện được lập khác tỉnh, thành phố với nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp.

Gọi ngay