Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh

  • 16/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Thủ tục lập địa điểm kinh doanh - Luật Minh Gia hướng dấn thủ tục trên bao gồm địa chỉ, người đứng đầu địa điểm và các thủ tục khác liên quan, cụ thể như sau:

  Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong trường hợp này, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đặt tại tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

  Hồ sơ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh bao gồm:

  1.  Thông báo lập địa điểm kinh doanh;

  2.  Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp về việc lập Chi nhánh, (Không yêu cầu những văn bản này đối với Công ty nhà nước):

  +   Của Chủ Doanh nghiệp tư nhân;

  +   Của Chủ sở hữu Công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty đối với Công ty TNHH 1 thành viên, (đối với Công ty TNHH 1 thành viên không có Biên bản họp);

  +   Của Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 02 thành viên trở lên;

  +   Của Hội đồng quản trị đối với Công ty Cổ phần;

  +   Của các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh;

  +   Quyết định của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh.

Bài viết nổi bật
 Gửi yêu cầu tư vấn ×