LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Thủ tục tạm ngừng hoạt động dự án - doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, tạm ngừng dự án đầu tư (Công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên trở lên, Công ty cổ phần, doanh nghiệp liên doanh khác..có vốn đầu tư nước ngoài) bao gồm:

1.    Hồ sơ gửi cơ quan thuế:

+    Công văn xin tạm ngừng hoạt động của Công ty;

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán;

+    Quyết định tạm ngừng hoạt động Công ty của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

2.  Hồ sơ gửi Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương

+    Thông báo tạm ngừng hoạt động dự án;

+    Biên bản họp của Công ty về việc tạm ngừng hoạt động Công ty (Không áp dung cho loại hình công ty TNHH một thành viên);

+    Quyết định tạm dựng hoạt động Công ty của Chủ sở hữu, Chủ tịch Hội đồng thành viên/ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;

+    Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đến thời điểm giải thể;

+    Báo cáo tài chính có xác nhận của kiểm toán đến thời điểm tạm ngừng.

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn