Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Sáp nhập Doanh nghiệp: Hai hoặc 1 số Công ty cùng loại (Công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào 1 Công ty khác (Công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị sáp nhập.

  +   Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của Công ty nhận sáp nhập;

  +   Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014

  +   Biên bản họp về việc sáp nhập Công ty của:

  -   Hội đồng thành viên Công ty đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

  -   Đại hội đồng cổ đông Công ty đối với Công ty Cổ phần:

  +   Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng) Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập và Công ty bị sáp nhập.

  Trường hợp sáp nhập mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% thị phần liên quan thì đại diện hợp nhất của Công ty bị hợp nhất phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành hợp nhất, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

  Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó Công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.

    Hotline: 1900.6169