Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Thời hạn đăng ký lại và đổi giấy chứng nhận đầu tư thế nào?

  • 16/10/2020
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Quy định về đăng ký lại dự án, đăng ký lại doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức đầu tư, đổi giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục đầu tư, tư vấn pháp luật, tư vấn lập dự án đầu tư

  Theo quy định tại Điều 3, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 170 của Luật doanh nghiệp (quy định về thời hạn đăng ký lại doanh nghiệp)

  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thông báo đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội về thời hạn đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư năm 2005 như sau:

  1. Việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ, hạn chót nhận hồ sơ đăng ký lại vào ngày 30 tháng 6 năm 2011.

  2. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đăng ký lại được quy định cụ thể tại Điều 9, Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

  3. Trong trường hợp không đăng ký lại, theo quy định tại Mục b, Khoản 2, Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ được quyền hoạt động kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề và thời hạn được ghi trong Giấy phép đầu tư và tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ.

  4. Thủ tục, hồ sơ thực hiện việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư được quy định tại Điều 7, Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 của Chính phủ.

    Hotline: 1900.6169