Phạm Diệu

Quy định về thành viên công ty hợp danh và việc bãi miễn giám đốc công ty cổ phần

Luật sư tư vấn về điều kiện trở thành thành viên hợp danh khi nhận chuyển nhượng vốn góp và việc bãi miễn chức danh giám đốc công ty cổ phần. Nội dung tư vấn như sau:

Kính chào Luật Minh Gia,Tôi có một vài thắc mắc kính mong Luật Minh Gia có thể giải đáp giúp tôi. Trong công ty hợp danh, thành viên hợp danh chỉ được chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho người khác khi có được sự đồng ý của những thành viên hợp danh còn lại. Vậy, khi đã được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý cho chuyển thì người nhận phần chuyển này có trở thành thành viên hợp danh hay không hay còn phải có sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại.Việc bãi miễn giám đốc công ty cổ phần là do quyết định của hội đồng quản trị. Tuy nhiên vị giám đốc này lại là người đại diện theo pháp luật cho nên muốn bãi miễn giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật phải dựa vào quyết định của đại hội đồng cổ đông có đúng không? Trên đây là những thắc mắc của tôi. Kính mong Luật Minh Gia có thể giải đáp giúp.Trân trọng kính chào!

Trả lời: Cảm ơn anh/chị đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của anh/chị, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh

Căn cứ tại Điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh:

1. Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

2. Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

3. Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.”

Tại khoản 3 Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về việc Hội đồng thành viên có quyền quyết định tất cả công việc kinh doanh của công ty. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì quyết định các vấn đề sau đây phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận:

“a) Phương hướng phát triển công ty;

b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

c) Tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới;

…”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, trong trường hợp thành viên hợp danh chuyển nhượng phần vốn góp của mình và đã được các thành viên hợp danh còn lại đồng ý cho chuyển thì người nhận phần chuyển nhượng này để trở thành thành viên hợp danh thì phải được ít nhất ba phần tư tổng số thành viên hợp danh chấp thuận.

Thứ hai, về thủ tục bãi nhiệm giám đốc công ty cổ phần

Theo quy định tại Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014 có ghi nhận:

“1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

…”

Căn cứ quy định trên việc bãi miễn giám đốc công ty cổ phần là do quyết định của Hội đồng quản trị.

Mặt khác, căn cứ tại Điều 43 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần như sau:

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Tại khoản 2 Điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014 về điều lệ công ty có quy định rằng chữ ký của người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là một phần nội dung Điều lệ công ty. Thay đổi người đại diện theo pháp luật đồng nghĩa với việc sửa đổi bổ sung nội dung Điều lệ vì chữ ký của người đại diện theo pháp luật thay đổi. Do đó, việc thay đổi người đại diện theo pháp luật cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Vì thế, trong trường hợp bãi miễn giám đốc kiêm là người đại diện theo pháp luật của công ty thì phải dựa vào quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề anh/chị hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, anh/chị vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng.

CV tư vấn: Phạm Diệu - Luật Minh Gia

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn