Tuấn Luật sư

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu Tờ khai thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:
CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN
 [01]  Kỳ tính thuế:  tháng  ........ năm  .......
            [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *      
  [04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................
  [05] Mã số thuế:..........................................................................................................................................................................................................
  [06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ...........................................
  [09] Điện thoại:..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ..........................................................
  [12] Đại lý thuế (nếu có):.....................................................................................
  [13] Mã số thuế: .............................................................................................
  [14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................
                Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam 
STT Tên loại tài nguyên Sản lượng tài nguyên  tính thuế Giá tính thuế đơn vị tài nguyên Thuế suất (%) Mức thuế tài nguyên ấn định  trên 1 đơn vị tài nguyên Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ
Đơn vị tính Sản lượng
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (4) x (5) x (6)             hoặc (8) = (4) x (7) (9) (10) = (8) - (9)
I Tài nguyên khai thác:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                 
... …..                
II Tài nguyên thu mua gom:                
1 Tài nguyên A                
2 Tài nguyên B                 
... …..                
  Tổng cộng: x x x x x      
  Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ     Ngày ......tháng .... ...năm ....
  Họ và tên:     NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  Chứng chỉ hành nghề số: ..........   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
        Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)
   Ghi chú:Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ  tiêu (8)= (4) x (7) 

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí