Tuấn Luật sư

Mẫu Tờ khai thuế môn bài

Mẫu tờ khai thuế môn bài số: 01/MBAI(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính), cụ thể như sau:

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ........

[02] Người nộp thuế :.....................................................................................

[03] Mã số thuế: .............................................................................................

[04] Địa chỉ:  ...................................................................................................

[05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[07] Điện thoại: .....................  [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

CHỈ TIÊU

VỐN ĐĂNG KÝ

BẬC

 MÔN BÀI

MỨC THUẾ

 MÔN BÀI

[10]

Người nộp thuế môn bài

.........................................................................................................

[11]

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

 (ghi rõ tên, địa chỉ)

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

[12]

Tổng số thuế môn bài phải nộp

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

..........................., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                   Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Bài viết liên quan:

+   Thủ tục Khai thuế môn bài theo năm;

+   Mẫu tờ khai thuế môn bài theo thông tư số 28/2011/TT-BTC

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí