1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân - Hộ kinh doanh

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Tờ khai thuế khoán dành cho cá nhân, hộ kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  TỜ KHAI THUẾ KHOÁN

  (Dành  cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh)

   

  [01] Kỳ tính thuế: .........................................................................................................

  [02] Lần đầu [      ] .............................  [03] Bổ sung lần thứ [      ]..........................

  4] Tên người nộp thuế:……………………………………......................................

  [05] Mã số thuế: ..........................................................................................................

  [06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………….

  [07] Quận/huyện: ............................... [08] Tỉnh/thành phố: ...................................

  [09] Điện thoại:……………….[10] Fax:..........................[11] Email: ......................

  [12] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………............................

  [13]Mã số thuế: ………………………………….......................................................

  [14]Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

  [15]Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ...............................................

  [17]Điện thoại: ..................... .[18] Fax: ........................ [19] Email: ......................

  [20]Hợp đồng đại lý thuế: Số.................................................ngày..........................

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

  STT

  Chỉ tiêu

  Doanh thu trung bình 1 tháng của năm trước

  Dự kiến doanh thu trung bình 1 tháng năm nay

  (1)

  (2)

  (3)

  (4)

  1

  Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế TTĐB:

       -

  2

  Doanh thu của hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế TTĐB, không chịu thuế GTGT:

       -

  3

  Doanh thu của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT:

      - Loại chịu thuế suất 5%:

     +

      - Loại chịu thuế suất 10%:

     +

   

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:…….

  Chứng chỉ hành nghề số:.......

   Ngày .......tháng …....năm …....

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

  Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

  Ghi chú:

  Trong mỗi loại doanh số, tuỳ theo đặc điểm kinh doanh tại địa phương, chi cục thuế hướng dẫn hộ thuế khoán khai chi tiết theo ngành hàng hoá, dịch vụ kinh doanh. 

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169