Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, bao gồm các nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

          CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        
          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        
      
           TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGUYÊN              


  [01]  Kỳ tính thuế: Năm ...                        
  [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *            
  [04] Tên người nộp thuế: ....................................................................................................................................................................................................                                
  [05] Mã số thuế: ..........................................................................................................................................................................................................                                
  [06] Địa chỉ: ............................................................[07] Quận/huyện:........................................[08] Tỉnh/ Thành phố: ...........................................                                
  [09] Điện thoại: ..................................................... [10] Fax: ...................................................  [11] E-mail: ..........................................................                                
  [12] Đại lý thuế (nếu có) :.....................................................................................                                
  [13] Mã số thuế: .............................................................................................                                
  [14] Địa chỉ:  ...................................................................................................                                
  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................                                
  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................                                
  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:....................................... ngày ......................................................                                
                              Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam    
  Tên loại tài nguyên    Sản lượng tài nguyên  tính thuế        Giá tính thuế đơn vị tài nguyên    Thuế suất (%)    Mức thuế tài nguyên ấn định  trên 1 đơn vị tài nguyên    Thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ    Thuế tài nguyên dự kiến được miễn giảm trong kỳ    Thuế tài nguyên phát sinh phải nộp trong kỳ
      Đơn vị tính    Sản lượng                        
  (2)    (3)    (4)    (5)    (6)    (7)    (8) = (4) x (5) x (6)             hoặc (8) = (4) x (7)    (9)    (10) = (8) - (9)
  Tài nguyên khai thác:                                
  Tài nguyên A                                
  Tài nguyên B                                 
  …..                                
  Tài nguyên thu mua gom:                                
  Tài nguyên A                                
  Tài nguyên B                                 
  …..                                
  Tổng cộng:                                
                                 
  Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.                                
                                           Ngày ......tháng .... ...năm ....      

               
  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc                    
  Họ và tên:            ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ                    
  Chứng chỉ hành nghề số: ..............            Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có)                    
   Ghi chú: Riêng đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phát sinh trong kỳ tính thuế tại chỉ  tiêu (8)= (4) x (7)                                

    Hotline: 1900.6169