Tuấn Luật sư

Mẫu thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty

Nội dung thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty bao gồm thông tin công ty, thông tin thay đổi chủ sở hữu là cá nhân hoặc pháp nhân và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

mau-thong-bao-thay-doi-chu-so-huu-cong-ty-jpg-02012013123404-U1.jpg

 

Luật sư tư vấn và hướng dẫn thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty

 

------------------------------------------------------

TÊN DOANH NGHIỆP
------------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

…., ngày … tháng … năm………

 

THÔNG BÁO
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên như sau:

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân

Họ và tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................

………………………………………………………….. Giới tính: .................................

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: ………/……/…… Nơi cấp: .............................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................

Họ và tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): ………………………….. Giới tính: .

Sinh ngày: …/…./………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ..............................

Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: .................................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

Ngày cấp: …../..…./…… Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ...................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức

Tên chủ sở hữu hiện tại (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….............

Mã số doanh nghiệp/Số quyết định thành lập: ...................................................................

Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./.................

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

Tên chủ sở hữu mới (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………...................

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ..................................................................

Do: ………………………………….. cấp/phê duyệt ngày: …………./……./.................

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

Email: ………………………………………. Website: ....................................................

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X):

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty      

 

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI

(Ký, ghi họ tên)

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí