Tuấn Luật sư

Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Trước tình hình dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế như hiện nay, nhiều doanh nghiệp đang gặp phải không ít khó khăn và buộc phải tiến hành thủ tục tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp. Tạm dừng hoạt động doanh nghiệp để giải quyết, khắc phục những khó khăn và đưa ra định hướng phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

1. Luật sư tư vấn về tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

Nội dung thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm các thông tin về doanh nghiệp, lý do tạm ngừng, thời gian tạm ngừng và các thông tin khác liên quan.

Trong trường hợp bạn cần giải đáp về thủ tục thực hiện tạm ngừng doanh nghiệp bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được giải đáp kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được hỗ trợ.

2. Mẫu thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

thong-bao-tam-ngung-hoat-dong-doanh-nghie-jpeg-06122012040823-U1.jpeg

Tư vấn và hướng dẫn lập Thông báo tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp

--------------------------------------------------------------------

TÊN DOANH NGHIỆP
---------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

…., ngày … tháng … năm………

THÔNG BÁO

V/v tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):...........................................................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:........................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau:

Thời gian tạm ngừng: ..........................................................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm ......................................

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày ………. tháng ……….. năm .....................................

Lý do tạm ngừng:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


Kèm theo Thông báo:
- …………………..
- ………………….
- ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Gọi ngay