1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Hỏi đáp pháp luật
 4.  › 
 5. Hỏi đáp Doanh nghiệp
 • Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Mẫu Quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính, nội dung cụ thể như sau:

     

  Mẫu số: 01/AĐTH

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính)

   

  TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

  TÊN CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

   

  Số: ................................

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ..........., ngày........tháng..........năm ........

                                                                                                                                                             

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc ấn định số thuế phải nộp

   

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

   

  - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế;

  - Căn cứ Quyết định số..............ngày....................... của ....................... về việc kiểm tra (thanh tra) ................. tại.......................;

  - Căn cứ Biên bản kiểm tra (Kết luận thanh tra)....................................................;

  - Xét đề nghị của...........................................................................................................

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1: Ấn định số thuế phải nộp đối với:

  Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: .............................................................................................................

  Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày........................................................................................

  Địa chỉ: ....................................................................................................................

  Lý do ấn định: ........................................................................................................

  Số thuế ấn định: ....................................................................................................

  Số thuế chênh lệch giữa số thuế cơ quan thuế ấn định và số thuế người nộp thuế tự kê khai: ...............................................

  Điều 2: Ông/bà/ tổ chức có nghĩa vụ nộp đầy đủ số thuế bị ấn định trong thời hạn ................. kể từ ngày...............................

  Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Ông/Bà/Tổ chức có quyền khiếu nại trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này./.

  Nơi nhận:      

  - Như Điều 1;

  - Bộ phận KK,...

  - Lưu VT.

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH

  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Bài viết nổi bật

Tư vấn pháp luật miễn phí

Gọi: 1900 6169