LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định của Công ty hợp danh

Quyết định Về việc: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(trong trường hợp thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty Hợp danh như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số:………. /QĐ-………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

__

………, ngày…… tháng...   năm…….

                                                 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh /hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh(trong trường hợp thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

__

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊNC ÔNG TY HỢP DANH ………..

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Nghị định 43/2010/ND-CP của Chính phủ về  Đăng ký kinh doanh;

-  Căn cứ Điều lệ của Công ty hợp danh………………………..;

-  Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Thành viên hợp danh Công ty số….ngày …./…./….. ;

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hoặc thành lập mới chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:

1.

2.

Điều 2.Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3.Thời gian thực hiện:………………….

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên hợp danh, Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.  

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu.

TM/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HỢP DANH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

Nguyễn Văn A

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn