Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần

Phó giám đốc công ty là một trong những vị trí quan trọng trong bộ máy điều hành của doanh nghiệp, có trách nhiệm xử lý và điều hành các hoạt động của doanh nghiệp khi được giám đốc ủy quyền hoặc khi giám đốc vắng mặt. Tùy vào từng mảng công việc mà Phó giám đốc sẽ có nhiệm vụ khác nhau.

1. Luật sư tư vấn về bổ nhiệm Phó giám đốc công ty cổ phần

Trong doanh nghiệp thường có một hoặc nhiều Phó giám đốc để hỗ trợ cho Giám đốc, phụ thuộc vào chức năng của mình. Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty là một mẫu văn bản hành chính thông dụng của công ty.

Nếu bạn còn chưa nắm rõ về nội dung biểu mẫu này, bạn có thể liên hệ với Luật sư của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Bạn có thể gửi yêu cầu tư vấn hoặc gọi: 1900.6169 để được giải đáp vướng mắc.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

bo-nhiem-pho-giam-doc-cong-ty-co-phan-jpg-19082013093618-U1.jpg

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần (ảnh minh họa)

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty cổ phần trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc/ Phó Tổng giám đốc điều hành công ty

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………………………;

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……………………………………………...;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………………………........

CMND số ……………………………………………………………………………….............

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: …………………………………………...

Địa chỉ thường trú.……………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ Giám đốc công ty, phụ trách chuyên môn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

-           Hỗ trợ Giám đốc trong việc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và theo quy định pháp luật hiện hành.

-           Thay mặt Giám đốc/Tổng giám đốc phụ trách điều hành, quản lý trong các lĩnh vực được phân công theo quyết định của Hội đồng quản trị nhưng phải chịu sự chỉ đạo và báo cáo cho Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty.

-           Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng quản trị và theo quy định của pháp luật.

-             Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Giám đốc, Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                            Chủ tịch HĐQT

Gọi ngay