Tuấn Luật sư

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc trưởng phòng mới

Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng bao gồm nội dung thông tin về đơn vị công tác, người được bổ nhiệm chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian và hiệu lực thi hành và các vấn đề khác liên quan. Tuy nhiên, pháp luật quy định như thế nào về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng? Những nội dung nào cần có trong quyết định bổ nhiệm?

1. Luật sư tư vấn về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

Kế toán trưởng, trưởng phòng là người đứng đầu bộ máy của đơn vị, bộ phận có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác các phòng, ban chuyên môn của công ty. Do quyền hạn, nghĩa vụ của kế toán trường, trưởng phòng có sự khác biệt so với nhân viên khác nên để đám bảo quyền và lợi ích của công ty, đối với các vị trí kế toán trường, trưởng phòng cần phải được sự đồng ý của hội đòng thành viên hoặc hội đồng quản trị họp và ra quyết định bổ nhiệm đối với các vị trí trên.

Nếu công ty bạn đang có một trong các tắc mắc về việc bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng, trưởng phòng thì bạn có thể liên hệ đến Luật Minh Gia bằng hình thức gửi câu hỏi qua email hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng chúng tôi soạn thảo dưới đây.

2, Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY …………….

 -----------------

 

 

Số: ___ - QĐ/CTY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

 

Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm kế toán trưởng, trưởng phòng

__

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty .......................................................................................................................;

-Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty ..................................................................................................;

- Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà   .................................................................................................................... 

CMND số .................................................................................................................................................

Nơi cấp: ....................................Ngày cấp: ..............................................................................................

Địa chỉ thường trú ...................................................................................................................................

Giữ chức vụ kế toán trưởng, trưởng phòng ............. công ty, phụ trách chuyên môn..............................

Điều 2:  Ông/Bà ............................. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định bổ nhiệm này có hiệu lực kể từ ngày ký.               

                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

                                Chủ tịch

 

                                   NGUYỄN VĂN A

Có thể bạn quan tâm:

>> Mẫu quyết định thôi việc;

>> Mẫu Biên bản họp bầu Giám đốc, Tổng giám đốc;

>> Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc - Tổng giám đốc

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí