LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH - Nội dung gồm thông tin về công ty, thông tin, quyền hạn và nghĩa vụ của người được bổ nhiệm, thời gian thực hiện và các vấn đề khác liên quan. Luật Minh Gia xin tư vấn và cung cấp mẫu quyết định bổ nhiệm để bạn tham khảo, tìm hiểu và đối chiếu trường hợp của doanh nghiệp mình.

1. Tư vấn quy định về bổ nhiệm giám đốc

Theo quy định thì giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp và các điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Để đảm bảo việc bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ phù hợp và đúng trình tự thủ tục, đơn vị nên nghiên cứu quy định pháp luật hoặc liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6169 Luật Minh Gia sẵn sàng giải đáp, hỗ trợ bạn.

Ngoài ra, bạn tham khảo mẫu chúng tôi cung cấp dưới đây để hoàn thiện quyết định bổ nhiệm cho phù hợp.

2. Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty

Mẫu Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, bạn cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

bo-nhiem-giam-doc-cong-ty-tnhh-jpg-19082013093956-U1.jpg

Tư vấn quy định về Quyết định bổ nhiệm giám đốc công ty, gọi: 1900.6169

 

    CÔNG TY TNHH..                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
             -------------                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số ...... /QĐ – BONHIEM

.............., ngày      tháng     năm .....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

V/v: Bổ nhiệm Giám đốc Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty ....... về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty;

 - Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-  Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Giám đốc của Công ty ..........

Đối với:

Ông................................  Giới tính: Nam

Sinh ngày: ....................  Dân tộc: Kinh     Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: ...........................................................

Nơi đăng ký HKTT: ..........................................................................

Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2: Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc:

-         Giám đốc tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo quyết định của Hội đồng Thành viên Công ty và theo luật hiện hành.

-          Được quyền ký kết các quyết định bổ nhiệm nhân sự, điều hành Công ty.

-         Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty, theo quyết định của Hội đồng Thành viên và theo quy định của pháp luật.

-         Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng Thành viên về mọi hoạt động của Công ty.

Điều 3: Trách nhiệm thi hành

Ông........... và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Nơi Nhận:                                                                    T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
                                                                                                  
                                                                                                  CHỦ TỊCH
- Như Điều 1
- Lưu VP

--------------

Tham khảo tình huống luật sư tư vấn qua tổng đài: 1900.6169

Hỏi: Tư vấn về thủ tục làm giấy ủy quyền

Dạ e chào luật sư ah . E có vấn đề muốn nhờ luật sư tư vấn giúp e với ah .Hiện tại e có quen một người nước anh . Và anh đó muốn về đón con trai e đi chơi . E muốn làm giấy ủy quyền cho a đó để đi lại cùng con e cho tiện ah . Vậy e muốn hỏi luật sư là e cần làm những thủ tục gì ah .E có tìm hiểu là hai bên phải kí tên vào giấy ủy quyền nhưng hiện tại a ấy chưa về được nhưng có thể gửi qua mail được . Vậy có khó khăn trong lúc làm giấy mà không có bên được ủy quyền không ah, E mong luật sư giải đáp giúp e với ah . Vì hoàn cảnh e cũng đi làm ăn xa quê hương nên hai người không về được cùng một lần ah . E về một mình có cách nào làm giấy ủy quyền được không ah .

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự qua bài viết cụ thể sau đây:

>> Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền

Trong trường hợp này nếu như anh/chị đang ở xa thì có thể làm ủy quyền tại nơi đang cư trú hoặc làm việc để ủy quyền cho phía bên kia và có thể thỏa thuận với bên dịch vụ thực hiện ủy quyền về việc ký sau hoặc nhờ tới đại sứ quán để nhận được giúp đỡ và lám chứng nếu người kia ở nước ngoài không về được. Nếu không hai bên buộc phải về nước để làm thủ tục ủy quyền này vì có liên quan đến yếu tố xuất cảnh.

Anh/chị tham khảo để giải đáp thắc mắc của mình!

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn