LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu phiếu chi tiền

Mẫu phiếu chi ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính, nội dung như sau:

Đơn vi:…………

Bộ phận:……….

Mẫu phiếu chi số: 02 - TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU CHI

Ngày ...tháng ...năm ...

Quyển số: ...................

Số: .............................

Nợ: .............................

Có: .............................

Họ và tên người nhận tiền: ...............................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Lý do chi: ..............................................................................................................

Số tiền: ....................................................(viết bằng chữ): ................................

Kèm theo: .................chứng từ gốc.

Ngày ...tháng ...năm ...

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ................................................................................

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): ..............................................................................

+ Số tiền quy đổi: ...............................................................................................................

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn