LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Mẫu Giấy xác nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Nội dung bản xác nhận ký quỹ tại ngân hàng nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ bảo vệ bao gồm thông tin về ngân hàng, người xác nhận ký quỹ, số tiền ký quỹ và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  

mau-ky-quy-kinh-doanh-dich-vu-bao-ve-jpeg-07122012012252-U1.jpeg

 

Hướng dẫn quy định về xác nhận ký quỹ phục vụ đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 

------------------------------------------------------

GIẤY XÁC NHẬN

(V/v: Ký quỹ tại Ngân hàng)

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm …..

Ngân hàng ……………………..……

Xác nhận:

ÔNG: …….                                                                 Giới tính: Nam

Sinh ngày: ………                  Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

CMND: …………..                Ngày cấp: …….           Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: ………...

Chỗ ở hiện tại: ………………

Là chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật của  Công ty ……….. có địa chỉ tại: ………………………..

Loại tài khoản: Ký quỹ chứng minh vốn pháp định phục vụ cho việc thành lập doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định tại Nghị định 52/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 về Quản lý kinh doanh Dịch vụ bảo vệ.

Số tiền phong tỏa ký quỹ: …………. đồng (Bằng chữ: Hai tỷ đồng chẵn).

Trân trọng!

Nơi nhận:

-          Như trên

-          Lưu

                                  NGÂN HÀNG KÝ VÀ ĐÓNG DẤU

 
 

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Liên hệ tư vấn