Hỏi đáp luật Doanh nghiệp

 • Mẫu Đơn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

  • 25/06/2019
  • Ls Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nội dung giấy đề nghị thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên bao gồm các thông tin về người đề nghị thành lập, thông tin về doanh nghiệp như tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  mau-de-nghi-thanh-lap-cty-tnhh-2-tv-tro-len-jpg-02012013122230-U1.jpg

  Luật sư tư vấn và hướng dẫn quy định về thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

   

  ---------------------------------------------------------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----------------

  …., ngày … tháng … năm………

   

  GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
  CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

  Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………...................……….. Giới tính: ....................

  Chức danh: .........................................................................................................................

  Sinh ngày: …../…../……. Dân tộc: ………………… Quốc tịch: .....................................

  Chứng minh nhân dân số: ..................................................................................................

  Ngày cấp: …../....…/…….. Nơi cấp: .................................................................................

  Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): ...............................................

  Số giấy chứng thực cá nhân: ..............................................................................................

  Ngày cấp: …../....…/…….. Ngày hết hạn: ……/...…/…… Nơi cấp: ................................

  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

  Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

  Chỗ ở hiện tại:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

  Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

  Điện thoại: …………………………………. Fax: ............................................................

  Email: ………………………………………. Website: ....................................................

  Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

  1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

  Thành lập mới

  Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

  Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

  Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

  Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

   

  2. Tên công ty:

  Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................

  Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .............................................................

  Tên công ty viết tắt (nếu có): .............................................................................................

  3. Địa chỉ trụ sở chính:

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: .......................................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn: ..........................................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................

  Tỉnh/Thành phố: .................................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………. Fax: ....................................................

  Email: …………………………………………… Website: .............................................

  4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

  5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ........................................................................................

  6. Nguồn vốn điều lệ:

  Loại nguồn vốn

  Tỷ lệ (%)

  Số tiền (bằng số; VNĐ)

  Vốn trong nước:

  + Vốn nhà nước

  + Vốn tư nhân

  Vốn nước ngoài

  Vốn khác

  Tổng cộng

  7. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ):        

  ............................................................................................................................................

  8. Danh sách thành viên công ty (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

  9. Thông tin đăng ký thuế:

  STT

  Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

  1

  Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

  Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty):....................................

  Điện thoại:.............................................................................................................

  Họ và tên Kế toán trưởng:....................................................................................

  Điện thoại:.............................................................................................................

  2

  Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

  Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:..........................................................................

  Xã/Phường/Thị trấn:..............................................................................................

  Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:....................................................

  Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................

  Điện thoại: ………………………………………….. Fax:..................................

  Email:.....................................................................................................................

  3

  Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): ….../....…/………

  4

  Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

  Hạch toán độc lập

  Hạch toán phụ thuộc

   

  5

  Năm tài chính:

  Áp dụng từ ngày …./….. đến ngày …/….

  (Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

  6

  Tổng số lao động (dự kiến):...................................................................................

  7

  Đăng ký xuất khẩu (Có/Không):...........................................................................

  8

  Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

  Tài khoản ngân hàng:.............................................................................................

  Tài khoản kho bạc:.................................................................................................

  9

  Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

  Giá trị gia tăng

  Tiêu thụ đặc biệt

  Thuế xuất, nhập khẩu

  Tài nguyên

  Thu nhập doanh nghiệp

  Môn bài

  Tiền thuê đất

  Phí, lệ phí

  Thu nhập cá nhân

  Khác

   

  10

  Ngành, nghề kinh doanh chính1:...........................................................................

  ...............................................................................................................................

  1Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

  10. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

  i) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): .......................................................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

  ii) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ......................................................................

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: .......................................................................................

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

  Tôi cam kết:

  - Bản thân không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

  - Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

  Các giấy tờ gửi kèm:
  - Danh sách thành viên công ty;
  - ………………
  - ……………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  CỦA CÔNG TY

  (Ký và ghi họ tên)

    Hotline: 1900.6169