Tuấn Luật sư

Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Nội dung Đơn đề nghị chuyển công tác bao gồm thông tin về đơn vị công tác, người đề nghị chuyển công tác, nội dung đề nghị và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

don-de-nghi-thuyen-chuyen-cong-tac-jpg-09032013023658-U1.jpg

Tư vấn quy định về Đơn đề nghị chuyển công tác

 

----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………………………………

Tôi tên là:............................................................................................................

Sinh ngày:…………tháng………năm 19.............................................................

Quê quán:..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

Trình độ học vấn:...............................................................................................

Trình độ chuyên môn:........................................................................................

Công việc hiện tại đang đảm nhận:...................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm vào ngành:............................................................

Quá trình công tác:................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

…, ngày..... tháng.... năm....

 

Hồ sơ kèm theo:                                                                                                         Người làm đơn

- ………..                                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên)

- ………..

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

Tư vấn miễn phí