Tuấn Luật sư

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán ban hành kèm theo Thông tư số 203/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính, nội dung như đính kèm trên đây.

 

dang-ky-chi-nhanh-cong-ty-kiem-toan-jpg-19082013101413-U1.jpg

Mẫu Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán

 

Đơn đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty kiểm toán trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

------------------------------------------------------------------------------------------

TÊN DOANH NGHIỆP

 

 

Số: ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

…, ngày…   tháng…    năm 20…

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán đối với chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phần I. Thông tin về doanh nghiệp và chi nhánh

1. Tên doanh nghiệp : ...................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……..do ....…(tên cơ quan cấp).......cấp ngày…....tháng…...năm…....

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số........... cấp lần đầu ngày .... tháng... năm...... (điều chỉnh lần thứ ..... ngày …tháng… năm… ).

Phần II. Nội dung đề nghị và hồ sơ kèm theo

(Tên doanh nghiệp) đăng ký và đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận cho chi nhánh (tên chi nhánh) được kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 31 Luật kiểm toán độc lập, với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh ................................................................................................................................ 2. Địa chỉ chi nhánh :

    Điện thoại: ........................................................................ Fax: ...................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số……..do ....…(tên cơ quan cấp).......cấp ngày…....tháng…...năm…...tại …………………………………..

4.  Người đứng đầu chi nhánh:

Họ và tên ………………………………….. Giới tính: .........................................

Quốc tịch ……………. Sinh ngày: ........../......../........

Giấy CMND/Hộ chiếu số: ………….. cấp ngày: ........../..../…………. tại ..............

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................................

Điện thoại: ……………….…………… E-mail: ......................................................

Nơi ở hiện nay: ..........................................................................................................

5. Danh sách kiểm toán viên hành nghề làm việc tại chi nhánh:

Số TT

Họ và tên KTV hành nghề

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

Từ ngày

Đến ngày

1

2

3

4

5

6

7

8

...

Hồ sơ kèm theo gồm có:  

- .…………………………………………………………………............

- .………………………………………………………………............…

Phần III.  Doanh nghiệp cam kết

(Tên doanh nghiệp) xin cam kết:

1. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của chi nhánh trong việc kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây và các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ gửi kèm theo Đơn này.

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Đừng lãng phí thời gian vì vướng mắc, hãy để Luật Minh Gia giải quyết vấn đề của bạn!

Tư vấn miễn phí